לפניות

בית הדין:
חוק עבודת נשים נחקק על מנת לסייע בעד נשים, להגן עליהן בתקופות שבהן פגיעותן גדולה יותר ולאפשר לאשה לחזור ולהשתלב בעבודה לאחר היעדרות ממנה. אלא שכנגד הזכויות הניתנות בחוק עבודת נשים מצויה חובתן של אותן נשים המבקשות ליהנות מזכויות אלה, לנהוג בחוזה העבודה שבו התקשרו בתום לב ובהגינות. חובה זו מצויה ביסוד כל התקשרות שבין עובד למעביד וביתר שאת למי שמבקשת ליהנות מזכויות נוספות.
התביעה שבפנינו היא דוגמא לניסיון לשימוש לרעה בזכויות המוקנות על פי חוק עבודת נשים. סבורים אנו כי לא לכך כיוון המחוקק. קבלת תביעה שכזו לא זו בלבד שאינה עולה בקנה אחד עם תכלית חוק עבודת נשים אלא שהיא אף חותרת תחתיה בהיותה מרוקנת מתוכן את מאבקן של נשים מקום שהן זכאיות להגנה ולזכויות מכוח החוק.

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (22.10.13)  דחה תביעה לקבלת פיצויי פיטורים שהגישה עובדת שהתפטרה לאחר שובה מחופשת לידה בעקבות שינוי בתפקידה והרעה בתנאי עבודתה. נקבע כי שינוי התפקיד היה מידתי ובוצע במסגרת הפררוגטיבה של החברה לערוך שינויים. עם זאת, נקבע כי העובדת זכאית לפיצוי בסך 3,000 ₪ בגין שינוי מקום משרדה. 

בפסק הדין ניכרת הסתייגות מהחובה המוחלטת שנקבעה בפסיקת בית הדין הארצי להשיב עובדת לאותו תפקיד, גם אם חלו שינויים ארגוניים

התובעת טענה:
שעם שובה לעבודתה מחופשת הלידה נעשה שינוי מהותי וחד צדדי בתנאי עבודתה עת הוחלט להציבה כאחראית על הרכש במחסן לא ממוזג הסמוך לאולם הייצור הרועש במפעל החברה, ולא לשבצה כמנהל חשבונות כפי שעבדה עד ללידה. 

החברה טענה שלא חל כל שינוי מהותי בעבודת התובעת וכי לא נדרשה לבצע משימות אותן לא ביצעה בעבר. כן טענה החברה כי התובעת התקבלה לעבודה כמזכירה בלבד וכי הגם שבוצעו שינויים עקב ארגון החברה החדש, לא בוצע כל שינוי משמעותי בהצבתה בתפקיד אחראית הרכש, בשכרה ובהיקף משרתה. 

פסק דין בתביעה שהיגשתי בשם יועצת חינוכית שפוטרה לאחר לידה

בית הדין פסק 102,000 שקל פיצוי ליועצת חינוכית שפוטרה ממשרד החינוך, כי המנהלת הביעה אכזבה מהריונה ואמרה לה שזה “חוסר אחריות להיכנס להריון בשנה הראשונה לעבודה”.

בית הדין קבע: 

התובעת לא הוכיחה שעבדה כמנהלת חשבונות וכי עסקה בעבודה מסוג זה בלבד, אם כי שינוי מסוים בתפקידה אכן בוצע.

זכותו הניהולית של מעסיק לשנות מתנאי העבודה של עובדיו, גם העיקריים בהם, אינה מוחלטת. כך צוין כי את זכות המעסיק לבצע שינויים במקום העבודה יש לאזן מול זכותו של העובד שלא יבוצעו שינויים חד צדדיים בתנאי עבודתו, תוך שימת דגש על חובת תום הלב המוגברת המוטלת על שני הצדדים ליחסי העבודה.

בנסיבות המקרה דנן נקבע כי השינוי הארגוני שבוצע היה במסגרת הפררוגטיבה של החברה לערוך שינויים, כל עוד נעשים הם בתום לב מתוך צרכים אמיתיים ושלא על מנת לפגוע בעובד, תוך ניסיון מזעור הפגיעה ושמירה על זכויות העובד. ואולם, נוכח טענות התובעת כי החלטת החברה נבעה מחמת הריונה ומחמת היותה אֵם ועל רקע עיתוי השינוי שוב התובעת מחופשת הלידה, נדרש בית הדין לסבירות השינוי על רקע חוק עבודת נשים.

החוק אינו אוסר במפורש על ביצוע שינוי בתפקידה של עובדת השבה מחופשת לידה וזאת להבדיל משינוי בהיקף ההעסקה או בתנאי השכר. במקרה דנן אין כל יסוד לניסיון התובעת להציג את השינוי בחברה, אשר לווה בסיוע של ייעוץ ארגוני, כנעשה במטרה לפגוע בה כאישה וכאם. בפרט נקבע כי לא הוכח כי העבודה ברכש, כשלעצמה, מהווה הרעת תנאים. נקבע כי החלטת החברה להעביר את התובעת לתפקיד הרכש במסגרת הארגון מחדש, הייתה החלטה מידתית. החברה שקלה את צרכיה, שוחחה עם התובעת ואף שיתפה אותה מראש בכוונתה לערוך שינויים. התפקיד שהוצע לתובעת לא חרג בשלב הראשון ממטלות שביצעה בעבר ולא נמצא כי החברה נהגה בעניין זה בחוסר תום לב.

ובאשר לשינוי במיקום משרדה של התובעת בחדר ליד אולם הייצור, נקבע כי על החברה להשיב את התובעת למקום משרדה הקודם מכוח עבודת נשים. צוין כי תכלית החוק הינה ריכוך שובה של עובדת מחופשת הלידה תוך יצירת אקלים מזמין. חלק מאחריות זו באה לידי ביטוי בהשבת העובדת למקום הפיזי בו ישבה קודם יציאתה לחופשת הלידה ככל שהדבר אינו מנוע מתוקף השינוי הארגוני.

פגעו בזכויות שלכן?
לא החזירו אתכן לתפקיד לאחר חופשת לידה? פיטרו אתכן בהריון?
רגע לפני שרצים למעסיק לקרוא באוזניו מה אומר החוק ולהראות לו מה שהוא עושה “לא חוקי”, תקראו למה לספור עד עשר.

במקרה דנן, בחירת התובעת שלא לבצע את העבודה מהווה הפרת חוזה עבודה ועולה כדי התפטרות, אשר אינה מזכה בפיצויים. 

התובעת זכאית לפיצוי בסך של כ 3,000 ₪ בגין הפרת חוק עבודת נשים המתבטא בשינוי מיקום משרדה לאחר שובה מחופשת הלידה.

בתביעה שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים לאחר חופשת הלידה

כשהמנהלת חזרה מחופשת הלידה, הודיע לה המנהל שעכשיו עליה להיות מזכירתו של העובד שבא להחליפה בחופשת הלידה. בתביעה שהגישה באמצעותי זכתה העובדת לפיצוי של 187,000 שקל.  
לפסק הדין 

מעסיק חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

בעמוד זה תקראו: צריך לתת לעובדת הזדמנות להוכיח עצמה לאחר חופשת הלידה בחוק כתוב שאסור לפטר 60 יום לאחר חופשת   המשך קריאה »

פסק דין בתיק שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים ואפליה לאחר חופשת לידה ובהריון

פסק דין בתיק שייצגתי את העובדת:  פיצוי חסר תקדים למנהלת תחנת הדלק הטורים בירושלים, שהתפטרה כי הועברה לתחנה אחרת לאחר חופשת הלידה וטענה   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

שירה כהן, מנהלת אזור במנפאואר, ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מנהלה הודיע מספר ימים לפני שובה כי תפקידה בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

בתביעה שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים לאחר חופשת הלידה. כשמנהלת בחברת דלק קימעונאות חזרה מחופשת הלידה, הודיע לה המנהל   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

בפסק דין שניתן עוד לפני שהחוק שונה ל-60 יום איסור לפטר, נקבע כי מעסיק לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעסיק העדיף את המחליפה

המעביד החזיר את העובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, ופיטר אותה כמה ימים לאחר שחלפו שישים יום מיום שובה מחופשת הלידה.   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית תביעה של עובדת לקבלת פיצוי בשל פיטוריה במסגרת פיטורי צמצום בסמוך לחזרתה מחופשת לידה.   המשך קריאה »

מעסיק צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בירושלים נדונה שאלת זכאותה של עובדת שיצאה לחופשת לידה לשוב לעבודה באותו מקום שבו   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בתל אביב (דצמבר 2012) נדון עניינה של עובדת ששימשה מנהלת תיקי לקוחות ובשובה מחופשת   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

נשים יוצאות לחופשת לידה וכשהן חוזרות אין להן את אותו התפקיד. המעביד מצדיק את העברתן לתפקיד אחר, או פיטוריהן, בצרכים   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (24.10.13) נפסק פיצוי של 50,000 שקל לעובדת שפוטרה לאחר חופשת לידה, על   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לא תמיד אקט הפיטורים בחופשת לידה הוא אקט רשמי, מכתב פיטורים ביד. לפעמים מנהלים אומרים לעובדת, תחזרי, אבל תדעי לך   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

עובדת חוזרת מחופשת לידה וכבר אין לה את התפקיד. באתר מופיע פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שלפיו  המעסיק צריך להחזיר   המשך קריאה »

פס”ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

התובעת עבדה כתועמלנית רפואית ולאחר חופשת הלידה הוצע לה תפקיד משרדי כרכזת שיווק בעקבות רה ארגון בחברה. התובעת סירבה להצעה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

פיצוי של 84,000 שקל הוטל על עיתון המודיע שהודיע לעובדת במהלך חופשת הלידה שיש לה שתי אפשרויות: או שתתפטר וישלמו לה   המשך קריאה »

פס”ד בתיק שייצגתי: 102,000 שקל פיצוי למורה שפוטרה כי זה חוסר אחריות להיכנס להריון בשנה הראשונה

כך נימקה מנהלת בית הספר הלל ברמת גן, אירית טוניק, את פיטוריה של יועצת חינוכית צעירה בשיחה ביניהן במהלך חופשת   המשך קריאה »

אפליה בעבודה? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

מעסיקה או מעסיקה קוראים לעובדת לשיחה ומודיעים לה שהיא מפוטרת. בתגובה היא אומרת שהיא בהריון. המעסיק אומר שהוא לא מתכוון לבקש   המשך קריאה »

פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

מהי תקופה מוגנת לאחר חופשת לידה בחוק עבודת נשים נקבעה תקופה מוגנת לנשים מפני פיטורים בתקופת ההריון, חופשת הלידה ו-60   המשך קריאה »