לפניות

החוק אוסר פיטורים של עובדת בהריון העובדת חצי שנה בעבודה, אלא בהיתר של משרד העבודה והרווחה. ההוראה חלה על עובדת קבועה, או ארעית, ובלבד שעבדה באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות. 

משרד העבודה והרווחה אמור לשמוע גם את המעסיק וגם את העובדת (בדרך כלל שומעים קודם את המעסיק) ולהחליט אם לתת תוקף לפיטורים. משרד העבודה והרווחה לא יתיר את הפיטורים אם הם בקשר להריון.

משרד העבודה והרווחה לא מקבל החלטה בלי לשמוע את העובדת

מעסיק לא יכריז במשרד העבודה והרווחה כי הוא פיטר עובדת בגלל הריונה. תמיד יהיו סיבות אחרות שיביא ואפילו יוכיח, כמו קיצוצים, תפקוד לקוי, בעיות משמעת, אי דיוקים וכו’. 

לעובדת הזכות להגיב על הטענות שהעלה המעביד. זו שאלה שאני נשאלת כמעט מדי יום ולכן אני מדגישה: אין דבר כזה המעסיק אמר שאין לו בעיה לסדר היתר, כי אין קשר להריון, כי יש לו קשרים ועוד. משרד העבודה והרווחה לא יתן היתר בלי לשמוע קודם את העובדת, מה טענותיה ומה יש לה לאמר, בכתב או בעל פה או שניהם.

ומה אם אין קשר בין ההריון לבין הפיטורים?

חשוב להדגיש כי עובדת יכולה ליהנות מהגנה על מקום עבודתה בהריון, גם אם אין קשר בין הפיטורים לבין ההריון. מעסיקים נוטים לעיתים לטעות כי אם הפיטורים לא קשורים בהריון, למשל כאשר העובדת הודיעה רק בשימוע על ההריון, אז לא תהיה בעיה לקבל היתר. זה לא נכון. לממונה על חוק עבודת נשים יש שיקול דעת אם להתיר פיטורי אשה בהריון, גם אם המעסיק החליט לפטר שלא בגלל ההריון. 

זומנת לשימוע לפני פיטורים ואת בהריון?

אם את עובדת יותר מששה חודשים במקום העבודה על המעסיק לבקש היתר לפיטורים ממשרד העבודה והרווחה. מה תוכלי לטעון נגד קבלת ההיתר? ייעוץ משפטי לגיבוש טענות העובדת, כתיבת מכתב תגובה למשרד הכלכלה, ייצוג משפטי והגשת תביעות. 
לפניות לעו”ד מיה צחור

הטעמים למניעת פיטורי העובדת בהריון, גם כאשר אין קשר בין הפיטורים לבין ההריון

תכלית האיסור לפטר עובדת בהריון היא להגן על פרנסתה ולאפשר לה ביטחון כלכלי בתקופת ההריון מתוך הכרה בקושי הזמני שמתעורר בתקופת ההריון על יכולת תפקודה וכפועל יוצא מכך גם על שביעות רצון המעסיק שלה.

ההגנה על עובדת בהריון נובעת משלושה טעמים:
האחד – בתקופת ההריון העובדת בהריון עשויה להיאלץ להיעדר מעבודתה יותר מהרגיל, לבדיקות למשל או בשל בעיות על רקע בהריון.
השני – ייתכן שהמעסיק יפיק פחות תועלת מעבודתה. למשל: עייפות, בלבול, קושי בתנועה וכבדות בכל המובנים. ואז המעסיק יראה שכמות המכירות נניח ירדה.
השלישי – העובדת חשופה לפיטורים או להרעת תנאי עבודתה בגלל מצבה.

הצורך בהגנה של החוק על נשים בהריון מקבל חיזוק נוסף בשל דעות קדומות, גם בימינו אנו,  בנוגע ליכולתן של נשים להמשיך בביצוע עבודתן כרגיל תוך כדי הריון וכאמהות לפעוטות. בשל דעות קדומות אלה יש קושי למצוא עבודה חלופית תוך כדי ההריון.

שיקול הדעת של הממונה – להגשים את התכלית בחוק להגנה על עובדות בהריון, המעסיק צריך להביא נימוקים כבדי משקל

לממונה ניתן שיקול דעת רחב לדון בבקשות להתיר פיטורים במהלך הריון גם אם אלו אינם קשורים להריון. לפי הפסיקה, להגשת בקשת היתר לפיטורים יש תכלית עצמאית שנועדה להבטיח כי ההחלטה בנוגע לפיטוריה של עובדת בהריון או עובדת בתקופה המוגנת תתקבל באופן הוגן ותוך שקילת שיקולי מדיניות נוספים על שיקוליו הפרטיים של המעסיק.

הממונה על חוק עבודת נשים נותנת את החלטתה לאחר שהיא שוקלת את טענות הצדדים ליחסי העבודה, המעסיק מבקש הפיטורים מצד אחד והעובדת מצד שני. היא לא בוחנת רק את הקשר בין עילת הפיטורים להריון, אלא מעניקה משקל גם לתכלית איסור הפיטורים על רקע ייחודיותן של תקופות אלה במעגל התעסוקה של העובדת.

מעסיק שיודע כי פיטורי עובדת בהריון כרוכים בצורך לנמק לפני הממונה את עילת הפיטורים ילמד שניתן לפטר עובדת בהריון רק אם יש הנמקות ראויות המצדיקות זאת. גם העובדת היודעת שעילת הפיטורים נבחנת על ידי הממונה תכוון את התנהלותה במישור יחסי העבודה כך שלא יועלו טענות שיהוו עילה לפיטוריה על אף ההריון.

גם מעסיק שמושיב עובדת בבית בשכר בהריון צריך לבקש היתר

הפסיקה קבעה כי במקרה בו מעסיק נוקט במעשה אשר קיימת לגביו סבירות גבוהה שיביא לפיטורים לאחר התקופה המוגנת מפיטורים, צריך לבקש היתר לפיטורים, גם אם בשלב זה לא שלח המעסיק מכתב פיטורים פורמלי. כך למשל כאשר המעסיק מוותר על עבודתה של העובדת בפועל בתקופתה הריונה במקום לבקש היתר. ויתור זה שקול מבחינה מהותית לפיטורים, וזו תוצאתו הוודאית, שהרי לעובדת אין הזדמנות להוכיח את עצמה. משכך על פעולה זו יש להשקיף כעל “פיטורים בהמתנה” אשר לגביהם מתקיים רציונל קבלת ההיתר, ולכן הם חוסים תחת דרישת חוק עבודת נשים.

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, אפליה בעבודה, פיטורים בהריון ואחרי חופשת לידה, הטרדה מינית בעבודה. ייעוץ משפטי וייצוג, גישור.
לפניות

פיטורים – גם אי חידוש חוזה?

פיטורים לפי חוק עבודת נשים המצריכים היתר משרד הכלכלה כוללים אי חידוש חוזה לתקופה קצובה של יותר מ-12 חודשים, או אי חידוש חוזה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודש, המאריך תקופת העסקה קודמת. אם עובדת עבדה במקום העבודה שבעה חודשים לפי חוזה לתקופה קצובה והיא בהריון, לא צריך היתר של משרד הכלכלה. 
יש בזה יתרון, גם לנשים העובדות. ואסביר. נשים בהריון מחפשות עבודה בזמן ההריון, אפילו עבודה זמנית, שיהיה להם מקור פרנסה עד ללידה. אם היה חל איסור לפטר אותן אחרי שבעה חודשים נניח, אז מעבידים היו נרתעים מלהעסיקן. כך אפשר לעשות חוזה לתקופה קצובה, ואז אין את החשש מאיסור הפיטורים.

קבלן כוח אדם לא מספק עבודה – צריך היתר?

כן. הפסקה זמנית של ההעסקה על ידי קבלן כוח אדם משמעם פיטורים המצריכים היתר ממשרד הכלכלה, כאשר העובדת בהריון.

ומה אם המעסיק כלל לא ידע שהעובדת בהריון בשעה שפיטר אותה?

גם אז עליו לבקש היתר לפיטורי אשה בהריון ממשרד הכלכלה. עניין הידיעה הוא רק אחד השיקולים בהחלטה. כבר היה לי מקרה שעובדת גילתה שהיא הרה אחרי שפוטרה, בזמן ההודעה המוקדמת, ומשרד הכלכלה  לא אישר את הפיטורים. תלוי בנסיבותיו של כל מקרה. 

פגעו בזכויות שלכן?
לא החזירו אתכן לתפקיד לאחר חופשת לידה? פיטרו אתכן בהריון?
רגע לפני שרצים למעסיק לקרוא באוזניו מה אומר החוק ולהראות לו מה שהוא עושה “לא חוקי”, תקראו למה לספור עד עשר.

סנקציות כספיות נגד מעסיק המפטר בלי היתר

בינואר 2006 תוקן חוק עבודת נשים במטרה להגביר את הסנקציה נגד מעסיקים המפטרים עובדות בהריון ללא היתר ממשרד העבודה.
החידוש העיקרי: אם בית הדין מצא שהעובדת פוטרה ללא היתר, הוא יפסוק פיצויים ששיעורם לא יפחת מ-150% מהשכר שהיה מגיע לה במהלך התקופה המזכה.
תקופה מזכה: התקופה שתחילתה ביום הפיטורים או ביום שלמעסיק נודע שאסור לו לפטר וסיומה בתום התקופה שבה חלה הגבלת הפיטורים, או ביום שבו ניתן בסופו של דבר היתר.

פיטורי עובדת בהריון ללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים יכולים לגרור הליך פלילי והליך מינהלי. זו עבירה פלילית שהעובר עליהן צפוי לקנס או למאסר. כמו כן חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה קובע כי ניתן להטיל על מעסיק עיצום כספי. הטיפול בהפרות של חוק עבודת נשים יכול להיעשות במישור האזרחי, במישור הפלילי ובמישור המינהלי וכל זאת כדי להגן על זכותה של העובדת. מעטפת הגנה זו מלמדת על חשיבותה של הבקשה להיתר פיטורי עובדת בהריון.   

פגיעה בהיקף המשרה

חוק עבודת נשים אוסר פגיעה בהיקף המשרה של עובדת הרה, העובדת חצי שנה במקום העבודה, באופן העלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר של משרד הכלכלה. משרד הכלכלה לא יתיר פגיעה כזו אם היא בקשר להריון.

האיסור לפגוע בהכנסה חל על כל העילות שבהתקיימן עובדת או עובד מוגנים מפני פיטורים הריון (כמו למשל אחרי חופשת הלידה, או בזמן טיפולי פוריות). אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסת העובדת, זאת על מנת למנוע מצבים בהם מעבידים פוגעים בהכנסה אך לא פוגעים בהיקף המשרה או להיפך.

“פגיעה בהיקף משרה” היא כל פגיעה בהיקף משרה למעט שינוי זמני היקף משרה,  על פי בקשת העובד או העובדת בשל מצב רפואי ועל פי אישור רופא.

“פגיעה בהכנסה” היא כל פגיעה שאינה מכוח דין או ההסכם קיבוצי וכן כל פגיעה שאינה פגיעה ברכיב שכר המשולם לעובדים בהתאם לתפוקתם ואשר לא נגרמה מסיבה התלויה במעביד.  כלומר,  אם יש פגיעה בעמלות ולא שונו סדרי העבודה של העובדת, היא פשוט הביאה נניח פחות מכירות, אין לראות בפגיעה זו כפגיעה בהכנסה לפי חוק עבודת נשים.

הפיטורים תקפים מיום מתן ההיתר. מתי המעביד יכול לקבל היתר רטרואקטיבי?

בדרך כלל ההליך במשרד התמ”ת אורך כמה שבועות. אם משרד התמ”ת מאשר את הפיטורים, הפיטורים תקפים מיום מתן ההיתר, ולא מיום בקשת הבקשה. המעסיק חייב להעסיק בתקופה זו את העובדת ההרה בפועל ולשלם לה את שכרה. 

מתי בכל זאת אפשר לקבל ממשרד התמ”ת היתר רטרואקטיבי, מיום הגשת הבקשה, ולא מיום מתן ההחלטה?

רק באחד מהמקרים הבאים (אגב, ההגבלות הללו תקפות גם לבקשה להתיר פגיעה בהיקף המשרה):

המעסיק הוכיח כי לא ידע ולא היה עליו לדעת ביום הפיטורים כי העובדת בהריון.

המעסיק הוכיח כי התקיימו נסיבות חמורות. מה זה נסיבות חמורות? למשל גניבה, או הפרת משמעת חמורה.

המעסיק הוכיח כי הוכרז פושט רגל או ניתן לגבי חברתו צו פירוק.

המעסיק הוכיח כי עסקו חדל לפעול. שימו לב – חדל לפעול, הפסקת פעילות שאינה זמנית, לא צמצומים ולא סגירת מחלקות. 

נוהל להגשת בקשות להיתרים לפי חוק עבודת נשים

משרד העבודה והרווחה פרסם בסוף חודש מאי 2010 נוהל להגשת בקשה להיתר לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים. בנוהל מפורט איך מגישים בקשה להיתר ומהו תהליך גביית הגרסה. החידוש העיקרי בנוהל הוא שהמעסיק צריך להראות לעובדת את הבקשה שהגיש למשרד התמ”ת, כלומר לתת לה העתק, והעובדת יכולה להגיב לפני הדיון, גם בכתב.

ערעור על החלטת משרד העבודה והרווחה – לבית הדין לעבודה

הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה מחליטה בבקשה להתיר את הפיטורים, ואז אפשר להגיש ערעור על החלטתה בבית הדין לעבודה, בתוך 45 יום. בדרך כלל בית הדין אינו נוהג להתערב בהחלטת משרד התמ”ת ונדירות הפעמים שבהן בית הדין לעבודה מתערב בשיקולי הממונה על חוק עבודת נשים.

אם המעביד מגיש ערעור, התביעה היא נגד משרד העבודה והרווחה ונגד העובדת. גם העבודה והרווחה וגם העובדת צריכים להגיש לבית הדין לעבודה כתב תשובה לערעור. משרד העבודה והרווחה , באמצעות פרקליטות המדינה, מנסה להגן על החלטתו, והעובדת צריכה להתייחס גם לטענות שבינה לבין המעביד. הפרקליטות לא מייצגת את העובדת, רק את העבודה והרווחה, ולכן על העובדת להיות מיוצגת על ידי עורך דין משלה. משרדי נותן ייצוג בהליכי ערעור מול משרד העבודה והרווחה בבית הדין לעבודה.

פיטורים בהריון – שאלות ותשובות

בדף הזה ריכזתי שאלות נפוצות על פיטורים בזמן הריון, לאחר ששה חודשי עבודה. כשאשה עובדת במקום עבודה שישה חודשים, אסור   המשך קריאה »

פיטורים בהריון של אשה שעבדה פחות מחצי שנה

ראו בעמוד זה: לפניכם שלושה פסקי דין שבהם ייצגתי עובדות בתביעות אפליה והן זכו לפיצוי כספי משמעותי על פיטורים פסולים   המשך קריאה »

פיטורים בהריון בהסכם לתקופה קצובה – מתי צריך היתר

פיטורים בהריון המצריכים היתר של משרד העבודה הם גם אי חידוש חוזה לתקופה קצובה במקרים הבאים: אי חידוש חוזה לתקופה קצובה של   המשך קריאה »

נוהל הבקשה לקבלת היתר לפיטורים ממשרד התמ”ת

באתר תוכלו לראות הסברים על הליך הבקשה ועל זכויות העובדת המפוטרת. חשוב להדגיש עניין שעליו אני נשאלת מדי יום: משרד   המשך קריאה »

היתרון של הסכם זמני למחפשות עבודה בהריון

כשאשה בהריון מחפשת עבודה, היא מראש באה לראיון בלי ציפיות, “מי יקבל אותי ככה”. הניסיון מלמד שמעסיקים לא מתלהבים לקבל   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכם/ן? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

מעסיקה או מעסיקה קוראים לעובדת לשיחה ומודיעים לה שהיא מפוטרת. בתגובה היא אומרת שהיא בהריון. המעסיק אומר שהוא לא מתכוון לבקש   המשך קריאה »

המעסיק מפטר בהריון ואחר כך מתחרט. או שאין היתר וצריך להמשיך לעבוד

המאמר הזה מתייחס ליחסי העבודה הנמשכים בהריון, אחרי שהמעסיק גילה את דעתו על הכוונה לפטר את העובדת בהריון. איך ממשיכים   המשך קריאה »

האם צריך להמציא אישור על הריון למעסיק?

מעסיק מבקש לפטר עובדת והיא מודיעה לו שהיא בהריון. המעסיק מבקש אישור רפואי, האם על העובדת להמציא לו? האם המעסיק   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »