לפניות

פסק דין בעניין בפיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד ועקב שיעורים פרטיים אותם העביר לה בניגוד לכללי המכללה.

התובע ניהל מערכת יחסים אינטימית עם סטודנטית אותה לימד. מספר חודשים לאחר תחילת הקשר, הודיעה הסטודנטית לתובע כי היא בהריון ולאחר זמן מה החליטה על הפסקת ההריון. הקשר בין השניים הסתיים מספר חודשים לאחר מכן.

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, ייעוץ משפטי וייצוג, גישור. ממונה חיצונית בבירורי הטרדה מינית במקומות עבודה.
לפניות

הסטודנטית אינה צד לתיק וגם לא הוזמנה למתן עדות. מערכת היחסים בין התובע לסטודנטית נודעה לנתבעת, והעניין עבר לטיפולה של הממונה על הטרדות מיניות במכללה (להלן: הממונה). הממונה נפגשה עם הסטודנטית והתובע, והגישה לנתבעת סיכום אירוע לפיו:


בין השניים התקיים קשר אינטימי תוך יחסי מרות, התובע שמר על הקשר בחשאיות מהנהלת הנתבעת. הממונה התרשמה כי מדובר בניצול יחסי מרות והטרדה מינית של בעל סמכות כלפי סטודנטית, וכן הפרה של כללי האתיקה בשל מתן שיעורים פרטיים תוך ניגוד עניינים. הממונה המליצה לנתבעת להשעות  את התובע כדי לצמצם פגיעה בסטודנטיות נוספות וכן לנקוט באמצעים משמעתיים כלפיו, ולהעמיד לרשות הסטודנטית סיוע נפשי.

הנתבעת מסרה לתובע מכתב השעיה וזימון לשימוע בנושא סיום העסקתו. ביום 14.11.19 התקיים השימוע בנוכחות התובע ונציגי הנתבעת, ובהם דיקן הפקולטה למח”ר, ראש החוג וסמנכ”ל מינהל ומשאבי אנוש. מאוחר יותר באותו היום נמסר לתובע מכתב פיטורים במסגרתו פורטו הנימוקים הבאים:

“קיימת מערכת יחסים אינטימית עם סטודנטית, אשר הגיעה אליך על מנת להסתייע בלימודים ולאור היותך מתרגל בקורס. בקשותיך מהסטודנטית לאורך הקשר לשמור אותו בסוד מבהירה כי הבנת שמעשיך לא ראויים ולא אתיים, ולמרות זאת בחרת להמשיך בהם. הטענה שהעלית בפנינו כי גם הסטודנטית “אשמה” במידה שווה והיחסים היו בהסכמה, מלמדת כי אינך מבין גם עד לרגע זה את חומרת מעשיך ואת מעמדך כחבר סגל. במערכת היחסים הנ”ל,  ניצלת את מעמדך כמתרגל כלפיי סטודנטית שהייתה זקוקה לסיוע לימודי, והסכמתה למערכת היחסים האינטימית אינה הסכמה אמיתית ואינה תקפה. לצערנו אינך מבין את משמעותו של החוק למניעת הטרדה מינית ואת הנורמה האוסרת על קיום יחסים אינטימיים תוך ניצול יחסי מרות. באשר להפרה האתית החמורה בכך שתרגלת סטודנטית, ההסבר שלך כי ניתן לראות בכך עזרה לימודית של חבר סגל לסטודנט כלשהו, אינו מקובל. לבטח אין זו עזרה כאשר השיעורים הפרטיים מועברים בביתך או בבית העסק שלך. הפרה של כלל אתי בסיסי זה היא חמורה ועולה כדי מעילה חמורה באמון והפרה חמורה של כללי ההוראה. זוהי גם הפרה ברורה של סעיף 2.5 לכתב המינוי שלך. חשיפת המבחן בפני הסטודנטית… מעצימה את חוסר ההבנה הבסיסי של תפקידך כמרצה במכללה ומהווה הפרה חמורה כשלעצמה של חובותיך כמרצה, של כללי ההוראה, האתיקה ופגיעה חמורה באמון. למותר לציין שהתנהלותך מהווה גם פגעה בשם המכללה ובנורמות האתיות שהמכללה דוגלת בהן ומקדמת אותן”.

בעקבות החלטה זו, התובע הגיש תביעה שבה נתבעו הסעדים הבאים:
פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 60,000 ₪; פיצוי בגין לשון הרע בסך 200,000 ₪; תמורת הודעה מוקדמת בסך 10,000 ₪; השלמת פיצויי פיטורים בסך 70,867 ₪; תשלום דמי חגים; פיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי עבודה בסך 50,000 ₪; תשלום עבור עבודה בשעות נוספות בסך 200,000 ₪; ופדיון חופשה. לצרכי אגרה העמיד התובע את התביעה על סך של 350,000 ₪.

התובע טען כי:
הקשר הזוגי נעשה בהסכמה וללא ניצול יחסי מרות, ולכן אינו הטרדה מינית או הפרה של כללי האתיקה של הנתבעת. נטען כי התובע סייע לסטודנטית מחוץ לשעות הלימוד כפי שהיה מקובל בקרב המרצים במכללה ומבלי לקבל תשלום כלשהו.

ההחלטה בדבר פיטוריו התקבלה למעשה עוד בשלב בירור התלונה, והשימוע נערך רק כדי לצאת ידי חובה, כאשר הוא אינו מיוצג ומבין את משמעות השימוע, ומבלי שניתנה לו שהות מספקת להיערך מבעוד מועד. עוד נטען כי נפל פגם בכך שהנתבעת בחרה שלא להעיד את הממונה על הטרדות מיניות במכללה.

החלטת הפיטורים אינה מוצדקת אלא נבעה מהאשמה שגויה, כי לא נפל כל דופי מקצועי בעבודתו לאורך השנים. כמו כן טוען התובע לאכיפה בררנית שעה שהנתבעת בחרה שלא לנקוט בצעדים משמעתיים כלפי חברי סגל שניהלו קשרים אינטימיים עם עובדים אחרים או סטודנטים הכפופים להם.

הנתבעת פרסמה ברבים את דבר פיטוריו בשל האשמה בהטרדה מינית, ובכך פגעה בשמו הטוב וביכולתו לשוב ולמד במוסדות אקדמיים בעתיד.

טענות הנתבעת:
לא נפלו פגמים בהתנהלותה:

החלטת הפיטורים התקבלה לאחר בירור מקיף שנערך על ידי הממונה ממנו עלה כי התובע ניהל קשר מיני ממושך עם מי שהיתה סטודנטית שלו, כאשר התובע לא דיווח על הקשר למכללה אלא ניסה להסתירו. עוד עלה בשימוע כי התובע חשף בפני הסטודנטית את פרטי המבחן בו היא אמורה היתה להיבחן בקורס אותו תרגל.

נוכח התנהגותו של התובע והודאתו בשימוע כי כשל מבחינה אתית, וכן בשל היעדר הבנה מצידו לגבי נורמות ההתנהגות הנדרשות מסגל אקדמי הן במישור האתי והן במישור של ניהול קשר אינטימי תוך יחסי מרות, החלטת הנתבעת לפטר את התובע היתה סבירה ואין כל עילה להתערבות בה.

טרם ישיבת השימוע התובע זומן כדין ושטח את טענותיו בהרחבה בפני הגורמים הרלוונטיים. החלטת הפיטורים לא התקבלה לפני השימוע אלא רק אחריו, בין היתר נוכח דברים מפורשים שאמר התובע באותו מעמד.

פרסום מכתבה של הנתבעת לסטודנטים ולעובדים אינו בבחינת לשון הרע שכן אין במכתב כדי להכפיש את התובע, ששמו כלל לא צוין בו, ואף עומדת לזכות המכללה הגנת אמת דיברתי והגנת תום הלב.

בית הדין לגבי בירור הטרדה מינית שנעשה על ידי הממונה

אשר לבירור על ידי הממונה, לפי תקנה 6(ט) לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), בין אם התקבלה תלונה בכתב או בעל-פה מצד הסטודנטית ובין אם לאו, היה על הנתבעת באמצעות הממונה לברר את המקרה.

איך צריך להתנהל בירור הטרדה מינית?

קיראו כאן מה על הממונה על הטרדות מיניות לעשות בבירור הטרדה מינית, ומה תפקידי המעסיק.
בירור הטרדה מינית לפי החוק והתקנות

טענת התובע כי הדברים שנרשמו מפיו בסיכום של הממונה לא משקפים את שנאמר על ידו בפגישה, נדחתה. למעט המסקנה הנורמטיבית/משפטית לגבי מערכת היחסים עם הסטודנטית, התובע לא מכחיש את הגרסה שמסר לממונה (בהסתייגות אחת לגבי היוזמה להסתרת הקשר). לפיכך, הטענה כי אין לקבל את סיכום הממונה כראיה בתיק נוכח בחירת הנתבעת שלא לזמן את הממונה לעדות, נדחתה.

בית הדין באשר לשימוע

החלטת הפיטורים לא התקבלה בהליכי הבירור. המלצות הממונה כללו נקיטה באמצעים משמעתיים כלפי התובע, אך לא נרשם דבר בנוגע לסיום העסקתו. לאחר תום הליכי הבירור אצל הממונה, נמסר לתובע זימון לשימוע שכלל את כל הפרטים הנחוצים. התובע הבין את החומרה בה הנתבעת רואה את התנהגותו. נראה כי התובע כי לא התייחס ברצינות לזימון לשימוע ולטענות שעלו כלפיו, למרות שאישר כי הבין את העילות לזימון וכי יש אפשרות שהשימוע יוביל להפסקת עבודתו. התובע האמין כי לא נפל פגם בהתנהלותו, לא קרא בעיון לדבריו את הטענות שעלו בזימון וגם לא ביקש לדחות את השימוע כדי להיוועץ עם הוועד או עם בא-כוח. כל טענות התובע נטענו על ידו בשימוע באריכות, ולכן לא נפל פגם בהליך זה.

באשר להחלטת הפיטורים

הנתבעת החליטה על פיטורי התובע בשל הקשר האינטימי עם הסטודנטית אותה לימד תוך הסתרת הקשר וכאשר מתקיימים בין השניים יחסי מרות, ונוכח הפרת ההוראה בדבר אי מתן שיעורים פרטיים וחשיפת פרטי הבחינה עליה היה אחראי. האם נפל פגם במסקנות שהסיקה הנתבעת מהתנהגותו של התובע אשר מלמד על פיטורים שלא כדין?

קיומו של קשר מיני בין התובע ל-א’ נעשה תוך קיומם של יחסי מרות: התובע יכול היה להשפיע באופן לא מבוטל על מידת הצלחתה שלה בקורס, מעצם מעורבותו בחיבור הבחינה ומתן הציון. התובע היה מודע לפסול שבמערכת היחסים וניסה להסתיר אותה מהנתבעת. טענת התובע כי א’ הסכימה לקשר אינה משנה נוכח יחסי המרות בין השניים.

אין לשלול אפשרות שמערכת יחסים תתקיים ללא ניצול יחסי מרות ומתוך רצונם החופשי של אנשים בוגרים, אך על בעל המרות לשכנע כי פערי הכוחות לא נוצלו לרעה באמצעות הקשר המיני, בין היתר על דרך של דיווח על הקשר המתרקם לממונים. התובע היה מודע לאפשרות של דיווח לנתבעת, אך הוא בחר להסתיר במודע את הקשר. נוכח כל האמור, לא נפל פגם בשיקול הדעת שהפעילה הנתבעת בנסיבות העניין; אשר להפרת כללי האתיקה, לא רק שהתובע העביר שיעורים פרטיים בניגוד להנחיות, אלא שבמהלך הקשר האינטימי עם א’, היא היתה חשופה לבחינה בקורס בו שימש התובע כמתרגל, כאשר למדה בביתו. מדובר בעבירה אתית.

לסיכום, בתום הליכי הבירור והשימוע שערכה הנתבעת, עמדה בפניה גרסת התובע ולפיה קיים קשר אינטימי עם סטודנטית והסתיר את הקשר מהממונים עליו. התובע העביר שיעורים פרטיים לסטודנטים מחוץ לשעות הקבלה. התובע אמנם התנצל על מעשיו, אך ספק אם ניתן היה ללמוד מההתנצלות שהוא מבין את חומרת מעשיו. על כן, ניתן להבין את שיקול הדעת של הנתבעת לגבי בוחן המציאות הלקוי של התובע ואת החלטתה כי הוא אינו ראוי להמשיך וללמד בנתבעת. לפיכך, החלטת הנתבעת לסיים את עבודתו של התובע, נוכח התנהלותו ומעשיו, אינה בלתי סבירה ולא נפלו בה פגמים או שיקולים זרים והוא אינו זכאי לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין; הטענה לאכיפה בררנית ביחס לאיסור על קשר מיני ביחסי מרות, נדחתה.

קשר בהסכמה, מתי זה ניצול מרות?

בקשר בהסכמה בין בעל המרות למי שכפוף לו, במקום העבודה או במוסד החינוכי, נטל ההוכחה על הבכיר לסתור את החזקה כי מדובר בניצול יחסי מרות. קיראו כאן:
ניצול יחסי מרות

טענות התובע בעניין לשון הרע לא פורטו בתביעה ודי היה בכך כדי לדחותה. רק בתצהירו הפנה התובע לפרסום הודעה מטעם הנתבעת לעובדיה ולסטודנטים. בפרסום הנתבעת לא ציינה את שמו של התובע או את שם החוג בו הופסקה העסקתו.

פסק דין תקדימי בתביעה שהיגשתי:
בית הדין ביטל החלטת מעסיק להעביר עובד מתפקידו לאחר בירור הטרדה מינית. נקבע שהנימוק להעברתו, “מוגנות” למתלוננות, אינו אלא תירוץ, ופסק לעובד פיצוי על עוגמת נפש ופגיעה בכבוד.
לפסק הדין

אכן, נוכח העובדה שמדובר בעיר קטנה, בחוג קטן ובמכללה קטנה, ועבודת התובע הופסקה בפתאומיות, ניתן היה לקשר את הפרסום אליו, ולכן יש בפרסום כדי לפגוע בשמו הטוב. עם זאת, התובע אישר שקיים קשר אינטימי עם א’ כאשר הייתה סטודנטית שלו, לכן הפרסום הינו בבחינת אמת, ובשליחת הפרסום לכלל העובדים והסטודנטים היה בבחינת עניין ציבורי, ורובו אינו עוסק במקרה הקונקרטי אלא נועד להתוות מדיניות כללית.

בנוסף, הנתבעת פעלה בתום לב ולא הוכח שהפרסום נועד לפגוע בתובע. לכן, התובע אינו זכאי לפיצוי בגין פרסום זה; ביה”ד דחה את התביעה לתשלום זכויות סוציאליות שונות בהעדר זכאות או הוכחה, ובכלל לא מצא מקום להתערב בהחלטת הנתבעת לשלול את תמורת ההודעה המוקדמת.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

מהן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית? מהאתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

הטרדה מינית מסוג התייחסויות חוזרות

בפוסט זה תקראו: כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית,   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

בעמוד זה תקראו: למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

אין לשלול את החזקה בדבר ניצול יחסי מרות גם אם המתלוננת החליטה להתפטר מעבודתה לפני אירועי ההטרדה המינית. הזכות לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת מתקיימת   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

בעמוד זה תקראו: כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני,   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

קיראו בעמוד זה: שש הגדרות מהי הטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא:   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

ראשי פרקים לפסק הדין בפוסט זה: העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

“גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על ‘דרך נכונה’, ‘רצויה’ או ‘מקובלת’ להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

המנהל: מה היה קורה אם מישהו היה רוצה לעזור לך לתת כסף כל הזמן… את יודעת יש לי בניין דירות   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית מסוג התייחסות מבזה ומשפילה

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

הטרדה מקבעת והטרדה מדירה

התייחסות מבזה ומשפילה, ההגדרה החמישית בחוק למניעת הטרדה מינית, מוגדרת כך: “התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או   המשך קריאה »

בוטל בערעור פסק דין שקבע פיצוי של מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

מה תקראו בעמוד זה: החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

חמש אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה וזכותם לממש את כל האפשרויות, כלומר אפשר גם וגם: תלונה על   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

בעמוד זה תקראו: 120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

קיראו בעמוד זה: כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה   המשך קריאה »

כבישת תלונה על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על מידע שנמסר לאחראית בבירור הטרדה מינית

מי יכולה לשמש במקום העבודה יש בירור על הטרדה מינית בעבודה, נניח יש שמועה שהמנהל שלך מנהל יחסים עם עובדת   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

על מעסיק נטל מוגבר למניעה הטרדה מינית במקומות עבודה שבהם סיכון להטרדות מיניות

חובות המעסיק בשלב הראשון הוא לנקוט אמצעי מנע סבירים על מנת למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה. היקף   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

בעמוד זה תקראו: במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בכנס שאירגנתי במסגרת תפקידי כמנהלת הקליניקה לזכויות נשים בעבודה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, הזמנתי את נשיאת בית הדין הארצי   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית

 עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

שיחה עם המנכ”ל שזילזל וגיחך בעניין הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

התובעת השתתפה בחתונה של אחד מעובדי החברה, ונפגעה מאחד העובדים שניסה לגעת בה בצורה מינית ובלתי הולמת ורדף אחריה לחנייה   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פסד: חברה תשלם 185,000 שקל על הפרת חובות כמעסיקה והתנכלות

כך התנהל בירור תלונה על הטרדה מינית, שנעשה במהלך ישיבת השימוע לפיטורים. אלו הדברים שאמרה המנהלת למתלוננת: בית הדין קבע   המשך קריאה »