לפניות

מה זה יחסי מרות בהסכמה

רבות מהפונות אליי מגיעות עם סיפור על יחסי מרות בהסכמה עם הבוס. לכאורה רומן. בוס, עובדת, קשרי מין ולעיתים קשרים גם מחוץ לכותלי המשרד, שני אנשים מבוגרים. מה לזה ולהטרדה מינית? 
ובכן, זה לא בדיוק כך, קשר בין שני אנשים שאחד מהם הוא בוס במקום העבודה אינו קשר שוויוני מעצם המעמד של שני הצדדים. בידי האחד הכוח לקבוע את סדר יומה של האשה, משכורתה, מעמדה, פיטוריה וכן הלאה.

איזה חופש ושוויון יש בקשר שאם אחד הצדדים רוצה להפסיקו, יש חשש למקום עבודתו, לפרנסתו, למעמדו בעבודה? ובלא מעט מקרים האשה היא חד הורית, מפרנסת יחידה, תלויה במקום עבודתה, לבטח משתכרת פחות מהבוס שלה.
ונניח קשר כזה מתנהל בצורה חופשית ושוויונית, “רומן” לכל דבר ועניין מה קורה כאשר הרומן מסתיים?
מי משלם את המחיר, הבוס הולך הביתה?
או שהוא ממשיך להיות המנהל והאשה צריכה לחפש עבודה אחרת, להתחיל הכול מהתחלה?

במאמר זה אבהיר את הכללים שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה בקשר ליחסי מרות במקום העבודה, מתי קשר בהסכמה הוא הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות.

בהצעות מיניות חוזרות צריך סירוב. ביחסי מרות לא

ויתור המחוקק על הרכיב “הראה למטריד כי אינו מעוניין” משקף תפיסה כי “ניצול יחסי מרות” היא נסיבה מחמירה לביצוע הטרדה מינית, הנוסעת מכך “שהמרות היא זו הנותנת לנאשם את ההזדמנות הקלה לבצע את זממו לעומת הכפופים לו, אשר מטבע הדברים מצויים הם בעמדה מוחלשת”.הפסיקה מדגישה את הפסול המוסרי והמסוכנות הנובעים משימוש בעמדת הכוח לטובתו האישית של הפוגע. 

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדות מיניות בעבודה, ייעוץ משפטי וייצוג, גישור, בירור הטרדה מינית במקומות עבודה.
לפניות

מיהו בעל המרות כשמדובר בניצול מרות בהסכמה?

קביעת קיומם של יחסי מרות נעשה על פי אמות מידה אובייקטיביות.

לבעל מרות ייחשב מי שיש לו השפעה וסמכות בעבודה, גם אם אינו ממונה ישיר. כלומר, לא רק הבוס הישיר.  גם למי שיש סמכות עקיפה.

נפסק כי מרות במשמעותה הפשוטה היא שליטה של הממונה על מי שכפוף לו. מרכיב המרות כולל בחובו גם השפעה וסמכות עקיפה ואינו מוגבל ליחסים של מעסיק או ממונה ישיר בלבד. 

בניצול יחסי מרות, ישנה גם מרות עקיפה

 גם יחסים היררכיים לא קלאסיים (כפיפות עקיפה, השפעה וסמכות שאינן ישירות) יוכרו בתור יחסי מרות. כך, גם יכולת השפעה על מעמד ועתיד העובד (שעשויה להיגזר ממעמד ותפקיד הממונה לרבות הסמכות לקבל או לפטר עובדים ועוד) מהווה גם היא אינדיקציה לקיום מרות.

נניח הוכחו יחסי מרות. מהו הניצול?

כאשר הוכח יסוד המרות במסגרת יחסי עבודה של אדם שהוא בעל סמכות ישירה או עקיפה כלפי עובד או עובדת, אין ההתרשמות הסובייקטיבית של הנפגע טעונה הוכחה בנפרד. משהוכחו יחסי המרות במסגרת העבודה, הנובעים מיכולתו של “ממונה” כאמור להשפיע במישרין או בעקיפין על גורלו של הנפגע, נלמדת מכך המסקנה כי אותו נפגע או נפגעת מודעים למעמדו של בעל הסמכות במקום עבודתם, ולפיכך מתקיים יסוד הניצול.

אם הוכחה מרות

מרות ישירה

מרות עקיפה

מכוח השפעה

קמה חזקת ניצול המרות.
המנהל הוא שצריך להוכיח שזו לא הטרדה מינית:

להראות קשר הדדי וכולל, לא רק מין.

להפריד מרות ולדווח.

הדרישה לדווח ולהפריד מרות לעיתים לא הגיונית ולא מעשית. שני אנשים מקיימים רומן סודי במקום העבודה, בפרטיות גמורה, נניח אחד מהם נשוי.מה העיתוי לדיווח? באיזה שלב באותו קשר? למי מדווחים? איך שומרים על הפרטיות? ואם אחד מהם לא רוצה בדיווח?

ניצול יחסי מרות – שימוש לרעה במרות

כלומר, ממונה המקיים יחסי מין עם עובדת הכפופה לו ולא פועל לביטול יחסי הכפיפות ולא מדווח במקום העבודה – תקום נגדו עילה של הטרדה מינית. דרישה זו אינה סבירה לטעמי במקומות עבודה קטנים, ואפילו בינוניים, שבהם אין למי לדווח וביטול הכפיפות פירושה פיטורים.

הרכיב העובדתי השני של יסוד “ניצול המרות” הוא מרכיב הניצול. המילה “ניצול” היא מילה נרדפת למילה “שימוש”, ובנסיבות שלנו מדובר למעשה ב”שימוש לרעה”. רכיב “הניצול” או “השימוש לרעה” בסיטואציה של מעשה מגונה בא לידי ביטוי בכך שהממונה משתמש בסמכותו או בכוחו להשפיע על מעמדו או עתידו של הכפוף למרותו, על מנת להשיג את הסכמתו לביצוע המעשים המיניים בו וכדי לכפות את רצונו עליו (דברי בית המשפט העליון).

בית הדין: ממונה המנצל את מרותו על מנת להשיג ממי שכפוף לו הסכמה לכאורה לביצוע מעשים מיניים בו, עושה שימוש לרעה בכוחו תוך פגיעה קשה בכבוד האדם של המוטרד ובאוטונומיית הרצון שלו. במעשים אלה מתייחס הממונה לעובד או לעובדת כאל אובייקט מיני גרידא, מכשיר לסיפוק דחפים, ורומס הוא את כבודו ואת רצונו החופשי של המוטרד. 

חזקה כי משהוכחו יחסי מרות, התקיים גם ניצול יחסי מרות. הנטל על בעל המרות הנטל להוכיח אחרת

ביחס לרכיב זה נקבע בפסיקה בתחום המשפט הפלילי כי משהוכח יסוד המרות באופן אובייקטיבי קמה חזקה כי התקיים ניצול. פערי הכוחות המובנים בין בעל מרות לכפיף מולידים ספק ביחס ליכולתו של הכפיף להתנגד להתנהגות בעל מרות. לפיכך, נפסק כי משהוכחו יסודות המרות, לחוק קמה חזקת ניצול והנטל להפריך את הטענה כי התקיימה הטרדה מינית עובר לכתפי בעל המרות.

אם הממונה לא הציע הטבה בתמורה, עדיין נאמר ניצול יחסי מרות?

ניצול יחסי מרות אינו בהכרח השמעת הצעה לקיום יחסי מין תמורת הטבה. אין מקום להטיל על מתלוננת בהטרדה מינית בנסיבות של יחסי יחסי מרות בהסכמה נטל הוכחה כבד, לפיו עליה להראות באיזו דרך נוצלה, או נכפו עליה מעשים חמורים.

בעניין זה, די בפערי הכוחות שבין המערערת למשיב; ביכולת השפעתו – גם אם עקיפה – על עתידה במקום העבודה; ובחשש כי תפוטר. בנסיבות אלו אין להוסיף ולדרוש הוכחה מפורשת וברורה שהממונה השמיע איום ישיר, או אפילו עקיף, המאלץ אותה לקיים איתו מגע מיני.  אם העובדת לא התנגדה, אפילו הסכימה.

הנחת היסוד במקרים של פערי כוחות היא שהמוטרד אכן לא היה מעוניין בהתנהגויות האלה אבל לא נתן להתנגדותו ביטוי חיצוני. פערי כוחות אלו מביאים לתלות כלכלית ומקצועית בין הצדדים אשר עשויה להוביל לציות לגורם הסמכותי גם כשהדבר מנוגד לאמונה, לתפיסת העולם ולרצון האישי של הצד החלש, דברי בית הדין הארצי.

העובדה שהכפוף לא הביע התנגדות למעשים המיניים שביצע הממונה עליו, אין בה כדי לסייע להגנתו של הממונה. בנסיבות של ניצול יחסי מרות בהסכמה, אין לדרוש מהמתלונן או מהמתלוננת להוכיח, כי הראו למטריד שאינם מעוניינים בהצעות או בהתייחסויות המיוחסות לו.

אם העובדת לא הוכיחה כי חששה מהבוס, עדיין נאמר שיחסי מרות בהסכמה הם ניצול יחסי מרות?

האם לצורך הוכחת ניצול יחסי מרות בהכסמה בעבודה הכרחי להוכיח כי העובד או העובדת חששו מפני הממונה עליהם? הבחינה אם מתקיימים יחסי מרות לא מצטמצמת לשאלה האם מרחף מעל ראשה של מתלוננת חשש מפני פיטורים. הכרה בקיומם של פערי כוחות כוללת גם את החשש. שמא בעל המרות יימנע מתשלום זכויות לאחר סיום יחסי העבודה, יימנע ממתן הטבות, המלצות וכדו׳ וכן עלול לגרום להדרה ופגיעה בשם הטוב, זאת גם במקרה שבו מערכת יחסי העבודה עומדת בפני סיום מסיבות שאינן קשורות לעניין ההטרדה מינית
[…] המשך קריאה

בניצול יחסי מרות יש משמעות להפרש הגיל?

ככל שפערי הכוח והפרשי הגילאים בין הממונה לכפוף לו גדולים יותר כך ניטה לקבוע כי מדובר בהטרדה מינית מסוג ניצול יחסי מרות.

טענת הגנה שכיחה בתביעות על ניצול יחסי מרות בהסכמה: העובדת פיתתה, יזמה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית מסוג ניצול יחסי מרות. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל קטגורי
[…]המשך קריאה

בית הדין על מתירנות מינית ופלירטוט מצד העובדת

בתביעה על הטרדה מינית מסוג ניצול יחסי מרות בהסכמה שהוגשה נגד רופא, טען הרופא כי התובעת פלרטטנית, פתיינית, נדבקת ומתחככת. אחזה בזרועו, נשענה עליו, התחככה עמו, קנטרה אותו, השפריצה עליו מים, ניסתה ללטפו ולצבוט אותו, נתנה לו צ’אפחות עם שקית או מכשור רפואי
[…]המשך קריאה על מתירנות מינית והתנהגות מפלרטטת מצד עובד

חזקה – קיום קשר אינטימי המתבסס על יחסי מין מזדמנים, גם אם לאורך זמן, בין ממונה ישיר או עקיף לבין כפיפה הסרה למרותו, נעשה תוך ניצול יחסי יחסי מרות ומהווה הטרדה מינית

בית הדין הארצי הסביר כי הוא רואה מחובתו להנחיל נורמה חברתית רצויה שלפיה מערכת יחסים של בעל מרות עם מי שכפופה לו, המבוססת על קיום יחסי מין מזדמנים בחדר צדדי ומוסתר במקום העבודה, מדיפה ריח חריף של ניצול יחסי מרות, המאששים את הטענה כי מדובר בהטרדה מינית.

גם אם התנהגותו של הממונה אינה עולה כדי “הטרדה מינית”, קרי, הוא אינו מנצל את מעמדו, ומערכת יחסיו עם העובדת הכפופה לו מבוססת על הסכמה מלאה וחופשית של העובדת, בלא שיש למעמדו של הממונה השפעה כלשהי – עדיין, יש להטיל על התנהגותו של הממונה הגבלות מפורשות, מעצם היותו במעמד בכיר של ממונה בארגון.

באילו נסיבות יכול ממונה להפריך את חזקת ניצול יחסי המרות?

על מנת להפריך את חזקת ניצול יחסי המרות, על המנהל להראות שמדובר ב“רומן אמיתי” ולא במערכת יחסי מין מזדמנים בלבד. בנוסף להוכחת העדר ניצול של יחסי המרות במערכת היחסים, על הממונה לעשות גם פעולות מעשיות כבר בתחילת מערכת היחסים המתפתחת: לדווח על הקשר הזוגי ולפעול באופן אקטיבי להפרדת המרות.

פסק הדין הסביר כי החוק מבקש להציב נורמות התנהגות ראויות ומחמירות במקום בו קיימת מערכת יחסים אשר מעצם מהותה וטיבה מוּעדת לניצול. זאת על מנת להרתיע ממונה במקום עבודה מלבצע בכפוף או בכפופה לו מעשים אשר יכולים לעלות כדי הטרדה מינית. אולם, בּה בעת שהוכחה העילה, נתונה לממונה “המטריד” גם האפשרות להוכיח כי לא בהטרדה מינית עסקינן.

בהטרדה מינית מסוג ניצול יחסי מרות חייבים להתלונן במשטרה? מה משמעותה של אי הגשת תלונה?

אמנם אם המתלוננת על הטרדה מינית, ובכלל זה על ניצול יחסי מרות, מגישה תלונה במשטרה, יכול היה הדבר להוות אינדיקציה לכך שהמעשים שנעשו לה היו בניגוד לרצונה, אולם אין מדובר בדרישה הכרחית הגורעת ממהימנותה, גם אם לא הגישה תלונתה. בפסק דין אחר קבע בית הדין כי במקרים חמורים (מעשה מגונה בכוח למשל) צריך להתלונן במשטרה. לנוכח הפסיקה הסותרת בעניין זה, ובכלל, לא הייתי ממהרת לרוץ למשטרה על מנת לבסס אמינות אלא מנסה למצוא דרכים אחרות.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

מהן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית? מהאתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

הטרדה מינית מסוג התייחסויות חוזרות

בפוסט זה תקראו: כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית,   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

בעמוד זה תקראו: למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

בעמוד זה תקראו: כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני,   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

קיראו בעמוד זה: שש הגדרות מהי הטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא:   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

ראשי פרקים לפסק הדין בפוסט זה: העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

“גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על ‘דרך נכונה’, ‘רצויה’ או ‘מקובלת’ להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

המנהל: מה היה קורה אם מישהו היה רוצה לעזור לך לתת כסף כל הזמן… את יודעת יש לי בניין דירות   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית מסוג התייחסות מבזה ומשפילה

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

הטרדה מקבעת והטרדה מדירה

התייחסות מבזה ומשפילה, ההגדרה החמישית בחוק למניעת הטרדה מינית, מוגדרת כך: “התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או   המשך קריאה »

בוטל בערעור פסק דין שקבע פיצוי של מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

מה תקראו בעמוד זה: החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

חמש אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה וזכותם לממש את כל האפשרויות, כלומר אפשר גם וגם: תלונה על   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

בעמוד זה תקראו: 120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

קיראו בעמוד זה: כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה   המשך קריאה »

כבישת תלונה על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על מידע שנמסר לאחראית בבירור הטרדה מינית

מי יכולה לשמש במקום העבודה יש בירור על הטרדה מינית בעבודה, נניח יש שמועה שהמנהל שלך מנהל יחסים עם עובדת   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

על מעסיק נטל מוגבר למניעה הטרדה מינית במקומות עבודה שבהם סיכון להטרדות מיניות

חובות המעסיק בשלב הראשון הוא לנקוט אמצעי מנע סבירים על מנת למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה. היקף   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

בעמוד זה תקראו: במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בכנס שאירגנתי במסגרת תפקידי כמנהלת הקליניקה לזכויות נשים בעבודה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, הזמנתי את נשיאת בית הדין הארצי   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית

 עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

שיחה עם המנכ”ל שזילזל וגיחך בעניין הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

התובעת השתתפה בחתונה של אחד מעובדי החברה, ונפגעה מאחד העובדים שניסה לגעת בה בצורה מינית ובלתי הולמת ורדף אחריה לחנייה   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פסק דין בעניין בפיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד   המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פסד: חברה תשלם 185,000 שקל על הפרת חובות כמעסיקה והתנכלות

כך התנהל בירור תלונה על הטרדה מינית, שנעשה במהלך ישיבת השימוע לפיטורים. אלו הדברים שאמרה המנהלת למתלוננת: בית הדין קבע   המשך קריאה »