לפניות

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום

עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי, ו-11 שבועות ללא תשלום. עובדת שמעוניינת לחזור לעבודה, כלומר לקצר את חופשת הלידה ולא לקחת 26 שבועות, צריכה להודיע על כך למעביד והמעסיק לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה במשך שלושה שבועות יותר מהיום שבו הודיעה כאמור. בכל מקרה לא תפחת חופשת הלידה מ-15 שבועות.

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:

הוותק הנדרש להארכת חופשת הלידה ל-26 שבועות

רק מי שעבדה 12 חודשים במקום העבודה לפני הלידה זכאית להאריך את חופשת הלידה ל-26 שבועות. עובדת שעבדה פחות מ-12 חודש תהיה זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות בלבד.

חופשת לידה היא מעתה “תקופת לידה והורות” (יולי 2016)

ביולי 2016 שונה המינוח “חופשת לידה” בחוק עבודת נשים ובחוקים נוספים והוא נקרא: “תקופת לידה והורות”. לפי דברי ההסבר, מטרת השינוי במינוח הוא ליצור שיח שוויוני יותר, שעשוי לסייע בצמצום פערים חברתיים בין גברים לנשים, ולעודד גברים להשתתף באופן שוויוני בגידול הילדים. זאת, מכיוון שהמונח חופשת לידה ייחודי לאם, ואילו המונח חופשת לידה והורות מתייחס באופן שווה לשני ההורים.

בחקיקה ובפסיקה המגמה לעודד נטל משותף בגידול ילדים. בדברי ההסבר להצעת החוק שהפכה את “חופשת הלידה” ל”תקופת לידה והורות”, נאמר:

“מדובר במטרה חברתית ואנושית מן המעלה הראשונה..אם יתנו זכויות אלה (זכויות מיוחדות בגין הריון, לידה ואחריות משפחתית) רק לנשים, לא יהיה אפשר לחולל את השינוי בחלוקת התפקידים הנוהגת כיום בקשר לעבודה ולטיפול בילדים. הענקת זכויות מיוחדות רק לנשים לא תועיל לקידום הצורך הדחוף של חלוקה חדשה של האחריות המשפחתית בין שני ההורים”. 

גם בדברי ההסבר להצעת החוק להארכת הוראת השעה לחופשת לידה לגבר משנת 2005 נכתב כי יש בה ביטוי לעיקרון השוויון בחלוקת הנטל ההורי בין בני זוג. כאן תוכלו לקרוא על שעת הנקה והזכות לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, הניתנות בתנאים מסוימות גם לבני הזוג.

קיראו כאן על 

חופשת אבהות אחרי הלידה

היעדרות אחרי חופשת הלידה עקב מצב הלידה

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ועד תום ששה חודשים מאותו היום, אם מצבה עקב הלידה מחייב זאת, ובהתאם לאישור רופא. היעדרות כזו דינה היעדרות מפאת מחלה.

הקדמת חופשת הלידה

אפשר להקדים ולקחת חופשת לידה עד שבעה שבועות לפני מועד הלידה המשוער. חופשת הלידה במקרה כזה תסתיים שבעה שבועות לאחר הלידה.

לידת תאומים

עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני.

אשפוז במהלך חופשת הלידהעובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים במהלך חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, יכולה לבחור בשתי האפשרויות הבאות:
להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות, ובלבד שחופשת הלידה לא תעלה בסך הכול על ששה עשר שבועות.
לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו מיד לאחר הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז, או עם סיומה.

הוולד חלילה לא בחיים

עובדת שהוולד שילדה לא נותר בחיים, רשאית, על פי אישור רפואי בכתב, לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות בתקופה שלאחר הלידה.

חופשת אימוץ

עובדת או עובד שאימצו ילד שגילו אינו עולה על 10 שנים, זכאי/ת לחופש, וזאת החל מהיום שבו מסר/ה הודעה לפקיד הסעד. אם התקבל ילד לאימוץ על ידי שני בני זוג, זכאי רק אחד מהם לחופשת הלידה עצמה, לפי בחירתם.

חופשת לידה לעובד 

עובד שאשתו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששה שבועות לאחר הלידה. זאת בתנאי שאשתו הסכימה לוותר על יתרת החופשה והסכימה לעבוד.

אלו התנאים של עובד לקבלת זכות לצאת לחופשת לידה:

אשתו זכאית לתקופת לידה והורות (חופשת לידה) והיא הסכימה לוותר על יתרת החופשה המגיעה לה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.
לגבי עובדת עצמאית – היא זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995, והסכימה בכתב לחזור לעסוק במשלח ידה בתקופה שנותרה כאמור, שהיתה מגיעה לה אילו היתה זכאית לתקופת לידה והורות.
אשתו עבדה או עסקה במשלח ידה בתקופה שמתחילה ששה שבועות מיום הלידה.

מתי חופשת הלידה של עובד לא תעלה על 15 שבועות

אם נתקיימו לגבי העובד כל אלה:
הוא עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות משנים עשר חודשים עד יציאתו לתקופת לידה והורות.
אשתו עבדה שנים עשר חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לתקופת לידה והורות, ולעניין אישה שהיא עובדת עצמאית – עסקה במשלח ידה שנים עשר חודשים לפחות לפני המועד שבו היתה יוצאת לתקופת לידה והורות, אילו היתה זכאית לתקופת לידה והורות.

עובד זכאי לשבוע חופשת לידה

עובד שאשתו ילדה ייתן לו מעסיקו תקופת לידה והורות של שבעה ימים במהלך תקופת הלידה וההורות של אשתו, ובלבד שהיא הסכימה בכתב לוותר על דמי הלידה שהיא זכאית להם בעד השבוע האחרון של פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי לידה.

יצא עובד לתקופת לידה והורות לשבעה ימים, זכאית אשתו לחזור לעבודתה בשבוע האחרון, למעט אם היא זכאית לדמי לידה.

אין בתקופת לידה והורות לפי פסקה זו כדי לשנות את אורך תקופת הלידה וההורות (26 שבועות).

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, אפליה בעבודה, פיטורים בהריון ואחרי חופשת לידה, הטרדה מינית בעבודה. ייעוץ משפטי וייצוג, גישור.
לפניות

תנאים סוציאליים בחופשת הלידה

היעדרות מהעבודה לרגל חופשת לידה לא פוגעת בזכויות התלויות בוותק – כמו פיצויי פיטורים והבראה. עובדת שעבדה במקום עבודתה במשך כל תקופת ההריון ולפחות ששה חודשים תכוף לפני ההריון, זכאית להפרשות מן המעביד לתוכנית להבטחת פנסיה ולקרן השתלמות, בתנאי שגם היא שילמה את התשלומים החלים עליה בתקופה האמורה.

קיצור חופשת לידה לעובדת שהסכימה למסור ילדה לאימוץ או לאם פונדקאית

התיקון לחוק עבודת נשים מלאפשר גם לעובדת שהסכימה שילדה יאומץ ולעובדת שהיא אם נושאת לפי חוק לנשיאת עוברים לקצר את חופשת הלידה בדומה לעובדת שילדה איננו בחיים.

זכות לחופשת לידה מלאה לעובד שהטיפול בילד עליו

התיקון מאפשר לעובד שבת זוגו ילדה, ובת הזוג אינה יכולה לטפל בילדה בשל נכות או מחלה, לצאת לחופשת לידה בעד כל התקופה שבת הזוג לא היתה מסוגלת לטפל בילדה בשל הסיבות האמורות. 

בשונה למצב טרם חקיקת התיקון שהקנה לעובד חופשת לידה חלקית, התיקון מאפשר לעובד בתנאים מסוימים לצאת לחופשת לידה ולהאריך את חופשת הלידה אם נולד יותר מילד אחד, הילד שנולד חולה ואושפז או שנולד ילד פג המאושפז בתקופה ממושכת.

כמו כן, אין בעובדה שהעובד יצא לחופשת לידה, כדי לפגוע בזכות בת הזוג, ככל שהיא עובדת, לצאת לחופשת לידה. במקביל תוקן חוק הביטוח הלאומי על מנת לזכות את העובד שיצא לחופשה בדמי לידה אם מתקיימות לגביו תקופות ההכשרה הקבועות באותו חוק (ותק מספיק) ובת זוגו זכאית גם היא לדמי לידה. דמי הלידה הכרוכים בדמי הביטוח של הגבר ישולמו לאישה. תשלום דמי הלידה של הגבר תלוי בכך שבעד אותה תקופה לא שולמו לאישה דמי לידה ובתנאי שהתקופה שבעדה זכאי הגבר לדמי לידה אינה פחותה מ- 21 יום.

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות   המשך קריאה »

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך? לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין   המשך קריאה »