לפניות

כך התנהל בירור תלונה על הטרדה מינית, שנעשה במהלך ישיבת השימוע לפיטורים. אלו הדברים שאמרה המנהלת למתלוננת:


“אני רוצה לשאול אותך שאלה מאד מאד מדויקת ותהיי מדויקת כי גם לי יש הקלטות ודברים מהשטח כולל שיחות שלך עם ש’ שדיברת על החזה שלה וכל מיני דברים, אני לא משתמשת בזה כרגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה מאד מדויקת, היה לך איזה סוג של הטרדה מינית באחד ממקומות העבודה שלך אצלנו? כי מה שאת תגידי עכשיו אני אחרי שתגידי את זה, אני לא יכולה להשאיר את זה לסדר היום כי זה הולך מפה ישר למשטרה. זאת אומרת יקראו לך, את תצטרכי להיחקר, יש לנו … יש מצלמות, יש הכל, הכל מתועד”.

בית הדין קבע כי מדובר באיום מפורש ובוטה, שלא נועד לברר דבר כי אם להפחיד את התובעת ולרפות את ידיה. המעסיקה לא הציגה לא צילומים ולא הקלטות. מכאן שדבריה של המנהלת בשימוע לא היו אמת, והם רחוקים כמרחק מזרח ממערב מאופן בירור של תלונה על הטרדה מינית.

דיעה מוקדמת לפי אינטואציות לא מאפשרת בירור כהלכה

המנהלת לא שוחחה עם עובדות אחרות ולא עיינה במצלמות הסניף. למעשה, בחקירתה הנגדית הסבירה המנהלת כי לא מצאה להמשיך לברר דבר שכן מראש ידעה “שלא היה שום דבר“, וכי “יש לי אינטואיציות מצוינות“, שהובילו אותה למסקנה כי כל תכליתה של תלונת התובעת היא לסחוט את הנתבעת.

דיעה מוקדמת, ובוודאי כזו הנסמכת על “אינטואיציות” להבדיל ממידע מבורר ואמין, אינה מאפשרת בירור כהלכתו. כפי שבא לידי ביטוי ברור גם בסיכום השיחה.

יתר על כן, לא ברור כיצד בירור תלונה יכול להיעשות על-פי דין במהלך ישיבת שימוע ועל ידי מי שעורכת את ישיבת השימוע לא בכובעה כאחראית-ממונה. למעשה, לא מן הנמנע שנכון היה להפסיק את ישיבת השימוע ולהפנות את התלונה לבירור אצל האחראית-הממונה הנוספת ככל שהייתה כזו.

אותן חובות טכניות מכוח החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית כביכול שלובות במהות שהיא למנוע מעשי הטרדה מינית והתכנלות ולהבטיח סביבת עבודה בטוחה, מוגנת ומכבדת. על כן לו קיימה הנתבעת אחר אותן חובות “טכניות”‘ דוגמת מינוי ממונות-אחראיות שיטפלו מהותית בתלונות על הטרדה מינית, יהיו בקיאות בתחום, נגישות, קשובות ומתאימות לא הייתה באה לידי התנכלות והתנהלות שגויה מן היסוד.

אם טענתה של המנהלת היא שהתלונה התקבלה במהלך ישיבת השימוע הרי שהיא לא רשמה אותה, לא ביקשה מהתובעת או מבן הזוג לחתום עליה ולא מסרה לה העתק, כפי חובתה בתקנות למניעת הטרדה מינית. המנהלת גם לא עדכנה את התובעת באשר לדרכי הטיפול בהטרדה המינית, בניגוד לחובתה בתקנות ואף ספק אם היו כאלה. לעניין זה נזכיר כי מרגע שנודע למעסיקה על מקרה של הטרדה מינית עליה להעביר את העניין לבירור, בין אם הוגשה תלונה ובין אם לא, ואף אם חזרה בה המתלוננת מתלונתה.

קיראו עוד:

איך אמור להתנהל בירור הטרדה מינית לפי החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית.בירור הטרדה מינית מה קובעות התקנות

להגנתה טענה המעסיקה, שהפעם הראשונה שנודע לה כי התובעת טוענת שהוטרדה מינית היה בסוף ישיבת השימוע, ומכאן גם רצונה למהר ולברר. כך מרגע שהדבר התברר פעלה על פי דין.

בית הדין דחה את טענת ההגנה הנ”ל. הטענה כאילו הפעם הראשונה בה נודע לנתבעת, באמצעות המנהלת, כי התובעת טוענת שהוטרדה מינית היה במהלך ישיבת השימוע לא עמדה במבחן החקירה הנגדית ואינה אמת. הדברים נלמדים לא רק מראיות התובעת כי אם מראיות הנתבעת עצמה.

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, ייעוץ משפטי וייצוג, גישור. ממונה חיצונית בבירורי הטרדה מינית במקומות עבודה.
לפניות

תמליל שיחת השימוע מלמד שבפעם הראשונה שהועלה עניין ההטרדה המינית במהלכו, על ידי בן הזוג של התובעת, המנהלת דווקא ידעה היטב במה מדובר.

לפי התקנות למניעת הטרדה מינית, תלונה על הטרדה מינית יכול שתוגש על ידי המתלונן או על ידי אדם אחר מטעמו, ויכול שתוגש בכתב או בעל פה.

אין ממונה אחראית על הטרדה מינית 

נוסיף כי לעיוננו הונחו 3 נוסחים שונים של תקנון למניעת הטרדה מינית אצל הנתבעת. לא הוכח שבתקופה הרלוונטית לתביעה הייתה בנתבעת ממונה שביצעה באופן מהותי את תפקידה. בהתאם לתקנות, בהתחשב במספר מקומות העבודה ובפיזורם הגאוגרפי ימנה מעסיק, אם יש צורך בכך, יותר ממונה אחד, כדי לאפשר גישה נוחה לאחראי.

החברה הפרה את הוראות החוק והתקנות לאורך ולרוחב

בהתאם לתקנות למניעת הטרדה מינית, מעסיק המעסיק יותר מ – 25 עובדים, כבעניינו, “יערוך בתקנון לדוגמא את ההתאמות הנדרשות, לרבות התאמה הנובעת מהיקף פעילותו של המעסיק כמעסיק, מסוג פעילותו האמור, ממספר עובדיו, משפתם, מהרכב כוח האדם ומכל תכונה אחרת המייחדת אותו כמעסיק”. הנתבעת לא הציגה תקנון לדוגמא ולא נטען או הוכח כי התקנון הותאם למידותיה כנדרש. יתר על כן גם המעסיקה מסכימה כי עובדיה אינם מוחתמים על מסירתו של תיק העובד ואף לא אחת מהעובדות שהעידה לפנינו קיבלה לידיה את התקנון. גברת א.א.ס. לא ידעה על איזה תקנון מדובר וחשבה שיש “איזה פתק ליד הקופה”.

החברה הפרה החוק והתקנות:

לא מינתה ממונות מתאימות.

לא נקטה אמצעי מנע.

טיפול כושל בתלונה.

לא נקטה צעד למנוע הישנות המקרה.  

הנתבע סבר בביטחון מוחלט שבסניף התקנון תלוי דווקא “במטבחון” ואילו מנהל האזור לא ידע בדיוק היכן התקנון תלוי בסניף אך ידע שבכל הסניפים תלויים תקנונים “בחדר שמשתמשים בו העובדים”, ואף לא ידע בדיוק מתי נתלה התקנון אך חשב שלפני הרבה זמן.

לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי עמדה בחובתה להביא לידיעת עובדיה את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק; את חובות המעסיק; ואת הדרישה להימנע מהטרדה מינית והתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה ולנקוט כל אמצעי למניעת מעשים כאמור.

לא ברורה תכלית השיחה שנערכה, ככל שנערכה, בין המנהלת לח’ ומנכ”ל הנתבעת, והיא אינה ממלאה אחר הוראות התקנות. מנוסח ההחלטה לא ברור של מי ההמלצה שלא לנקוט שום פעולה נוספת. ההחלטה לא נמסרה באופן מנומק ובכתב לנתבע וגם לא לתובעת.

החברה התנכלת לעובדת עקב התלונה ובכך היפלתה אותה

לטענת התובעת לאחר שהתלוננה על התנהגותו של הנתבע, החלה המעסיקה להתנכל לה:

לטרטר אותה ולשבצה יומיומית במקום שבועית.

במקום לברר תלונתה זומנה לשימוע.

האשמות שווא, פגעה בה בחוסר תום לב וגרמה לה להתפטר .

ובכך התנכלה לה והפלתה אותה. 

בהתאם לדין מרגע שנודע למעסיקה על הטענה בדבר הטרדה מינית היה עליה להגן על התובעת במהלך בירור תלונתה “מפני פגיעה בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה“, ואף לעשות להרחקה בין התובעת לנתבע. היה עליה לשקול אם דווקא את התובעת היה צריך לשבץ בסניף אחר כפי שעשתה או שמא את הנתבע.

אפליה והתנכלות/ הכשלים של החברה

שימוע בטענות כזב.

אין בירור תלונה התנכלה בשיבוץ.

איום בוטה כדי שתחזור מתלונתה.

התוצאה עוגמת נפש שגרמה להתפטרות.  

נקבע לפי דוחות הנוכחות של התובעת כי התובעת צודקת בטענתה שקודם להטרדה המינית מעולם לא שובצה בסניף. הוכח כי הגעה בתחבורה ציבורית מביתה לסניף אורכת 40–50 דקות. ההעברה לסניף היתה מאלצת אותה לנסוע למעלה משעה וחצי במספר אוטובוסים. כמו כן הייתה נדרשת לנסיעה ממושכת לצורך ההחלפה בין הסניפים במשמרת כפולה והדבר אכן עולה כדי פגיעה בתנאי העסקתה.

נזכיר כי בשבוע שבו אירע מקרה ההטרדה המינית שובצה התובעת להמשך עבודה בסניף שאינו מרוחק מביתה של התובעת. על כן טענת המעסיקה לצורך לשבץ את התובעת דווקא בסניף מרוחק הרבה יותר מביתה, וכאשר לא נתמך בדבר, מעלה את הרושם שנעשה שלא בתום לב. סמיכות הזמנים בין שיבוץ זה לבין זימון התובעת לישיבת השימוע מותיר אף הוא את הרושם שלא מן הנמנע שהיה מהלך מתוכנן.

התמונה שהצטיירה לפנינו בכל הנוגע לחוסר ההקפדה של הנתבעת על הוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות מכוחו היא עגומה. דומה שעל אף שבקרוב יחלוף חצי יובל מאז חקיקתו של החוק, תכליתו והחובות מכוחו לא היכו שורשים בנתבעת וזאת, למרבה הצער, באופן עמוק ורחב. ועל אף שמדובר בחברה שכאמור בפתח הדברים מעידה על עצמה שהיא הגדולה בתחומה, ומעסיקה מאות רבות של עובדים.

בית הדין: הנתבעת הגנה על הפוגע ורדפה אחר הקורבן

עיון בטעמים שמנתה המעסיקה בזימון לשימוע כטעמים המצדיקים לשקול את המשך העסקתה של התובעת אצלה מלמדים שמרביתם לא הוכחו ואינם אמת. לא הובאה ולו בדל ראיה אובייקטיבית לקושי מקצועי כלשהו בתפקודה של התובעת, ההפך הוא הנכון. וגם לא לכך שיצאה לקניות שלא לפי נהלי החברה. הסירוב להתנייד, שהיה חלקי ונגע לסניף המדובר בלבד, קשור בתלונה על ההטרדה המינית. אין אפוא מנוס מהמסקנה כי המעסיקה ביקשה להרחיק את התובעת בשל התלונה על ההטרדה המינית, ואף נכון הוא, כפי שטענה התובעת לכל אורך הדרך, שהאזנה לישיבת השימוע וקריאת התמלול שלה לא מותירים ספק כי מדובר בהתקפה חזיתית, חסרת שחר, שנועדה לפגוע בתובעת ולהפחיד אותה. והיא אשר גרמה לה להתפטר.  דומה שמדובר במצב מצער בו הנתבעת הגנה על הפוגע ורדפה אחר הקורבן.

בעניין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הנטל עבר לכתפי המעסיקה להוכיח כי לא פגעה בתובעת על רקע הטרדה מינית, והיא לא עמדה בנטל. גם לו היינו מקבלים את הטענה כי אכן נמצא משבר ביחסים המקצועיים בין התובעת למעסיקה, הרי שעל פי מודל ההכתמה, שלפיו בעצם נוכחותו של שיקול פסול בהליך קבלת ההחלטה, יש די כדי להכתימה כהחלטה מפלה.

שיקול מפלה פסול

אפליה

בהחלטה לשבץ בסניף רחוק על בסיס יומי.
בזימון לשימוע לפיטורים

בהחלטה לשבץ את התובעת דווקא בסניף ועל בסיס יומי, והן בהחלטה לזמן את התובעת לשימוע לקראת פיטורים, עניין שאף גרם להתפטרותה, נוכח שיקול פסול שקשור בתלונתה על הטרדה מינית. אולם כאמור, לא זה המצב בענייננו, שכן לא הוכח משבר ביחסי העבודה שקדם לתלונתה של התובעת על הטרדה מינית. 

הפיצוי על הפרת חובות מעסיק מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות

הפרת החוק והתקנות:

לא מינתה ממונות מתאימות.

לא נקטה אמצעי מנע.

טיפול כושל בתלונה.

לא נקטה צעד למנוע הישנות המקרה.  

הפיצוי
על הכשלים בבירור והפרת החוק והתקנות 85,000 שקל.

הפיצוי על התנכלות עקב הטרדה מינית ואפליה

אפליה והתנכלות/ הכשלים של החברה

שימוע בטענות כזב.

אין בירור תלונה התנכלה בשיבוץ.

איום בוטה כדי שתחזור מתלונתה.

התוצאה עוגמת נפש שגרמה להתפטרות.  

הפיצוי
על אפליה והתנכלות
100,000 שקל.

בית הדין הטיל בנוסף על החברה לשלם שכר טרחה בסכום של 25,000 ₪.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

מהן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית? מהאתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

הטרדה מינית מסוג התייחסויות חוזרות

בפוסט זה תקראו: כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית,   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

בעמוד זה תקראו: למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

אין לשלול את החזקה בדבר ניצול יחסי מרות גם אם המתלוננת החליטה להתפטר מעבודתה לפני אירועי ההטרדה המינית. הזכות לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת מתקיימת   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

בעמוד זה תקראו: כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני,   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

קיראו בעמוד זה: שש הגדרות מהי הטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא:   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

ראשי פרקים לפסק הדין בפוסט זה: העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

“גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על ‘דרך נכונה’, ‘רצויה’ או ‘מקובלת’ להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

המנהל: מה היה קורה אם מישהו היה רוצה לעזור לך לתת כסף כל הזמן… את יודעת יש לי בניין דירות   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית מסוג התייחסות מבזה ומשפילה

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

הטרדה מקבעת והטרדה מדירה

התייחסות מבזה ומשפילה, ההגדרה החמישית בחוק למניעת הטרדה מינית, מוגדרת כך: “התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או   המשך קריאה »

בוטל בערעור פסק דין שקבע פיצוי של מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

מה תקראו בעמוד זה: החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

חמש אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה וזכותם לממש את כל האפשרויות, כלומר אפשר גם וגם: תלונה על   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

בעמוד זה תקראו: 120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

קיראו בעמוד זה: כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה   המשך קריאה »

כבישת תלונה על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על מידע שנמסר לאחראית בבירור הטרדה מינית

מי יכולה לשמש במקום העבודה יש בירור על הטרדה מינית בעבודה, נניח יש שמועה שהמנהל שלך מנהל יחסים עם עובדת   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

על מעסיק נטל מוגבר למניעה הטרדה מינית במקומות עבודה שבהם סיכון להטרדות מיניות

חובות המעסיק בשלב הראשון הוא לנקוט אמצעי מנע סבירים על מנת למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה. היקף   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

בעמוד זה תקראו: במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בכנס שאירגנתי במסגרת תפקידי כמנהלת הקליניקה לזכויות נשים בעבודה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, הזמנתי את נשיאת בית הדין הארצי   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית

 עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

שיחה עם המנכ”ל שזילזל וגיחך בעניין הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

התובעת השתתפה בחתונה של אחד מעובדי החברה, ונפגעה מאחד העובדים שניסה לגעת בה בצורה מינית ובלתי הולמת ורדף אחריה לחנייה   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פסק דין בעניין בפיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד   המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »