לפניות

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה

לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת הלידה עד ארבעה חודשים מאותו היום. הזכות הזאת נקראת, משום מה, “שעת הנקה”, אבל כמובן שאין צורך להניק על מנת ליהנות ממנה. התנאי היחיד הוא משרה מלאה.

ב-21 במאי 2017 תוקן חוק עבודת נשים באופן ש”משרה מלאה”, הנדרשת לשם מימוש הזכות לשעת היעדרות, היא משרה מלאה לפי הנהוג במקום העבודה של העובדת. כמו כן, מוצע לקבוע כי הזכות לשעת הורות תינתן גם לנשים או לגברים שהיקף המשרה שלהם הוא 174 שעות בחודש לפחות.

עד לתיקון הזה, מי שלא עבדה משרה מלאה של 186 שעות עבודה בחודש לא היתה זכאית לזכות ל”שעת הנקה”, אפילו לא זfאות חלקית. אם נניח עבדה 99% משרה לא היתה זכאית. 

התיקון קובע כי עובדת העובדת 8 שעות במקומות אשר מכסה זו אינה מוגדרת כמשרה מלאה תקבל גם זכות לשעת היעדרות, ועובדת העובדת מעל שש שעות תקבל זכות לחצי שעת היעדרות. הדבר ימנע, לפי דברי ההסבר להצעת החוק, את העיוות הקיים ואת האפליה בין זכויות עובדת במשרה מלאה לבין זכויות עובדת בפחות ממשרה מלאה.

המטרה לעודד את הקשר בין האם לתינוק בחודשים הראשונים, ולתת את הזכות גם למי שעובדת 8 שעות ביום.

האם שעת הנקה אפשר לקבל רק לאחר שלושה חודשי חופשת לידה בתשלום או גם אחרי 26 שבועות של חופשת לידה?

חופשת לידה לפי חוק עבודת נשים היא 26 שבועות והזכות להיעדר היא מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהעובדת מועסקת במשרה מלאה.
שעת הנקה גם האב יכול לקחת, זו שעת הורות. לפי תיקון לחוק עבודת נשים משנת 2016, עובד שמועסק במשרה מלאה או שמועסק במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך, יהיה רשאי לממש את הזכות לשעת ההורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו. 

מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לפי הוראות סעיף זה לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.

עובד רשאי לממש את הזכות לשעת הורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו, אם יתקיימו התנאים הבאים:

בת הזוג נתנה את הסכמתה למימוש הזכות לשעת ההורות לסירוגין עם בן זוגה או על ידי בן זוגה.

כל אחד מבני הזוג מסר למעסיקו, לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום תקופת הלידה וההורות, הצהרה חתומה לפי הטופס שבתוספת הראשונה (ראו למטה) שבה הודיע על הבחירה לממש את הזכות לשעת הורות עם בן הזוג. מסרו בני הזוג הצהרה במועד מאוחר יותר – יהיה העובד רשאי לממש את זכותו 21 ימים לאחר מסירת ההצהרה.

בהצהרה יפרט כל אחד מבני הזוג את מספר הימים ואת הימים המסוימים בשבוע העבודה שבהם יממש את שעת ההורות.

מימוש הזכות לשעת הורות ייעשה על פי ההצהרה, ואולם העובדת ומעסיקה ובן זוגה ומעסיקו רשאים, לפי העניין, להסכים ביניהם, לפי הצורך ובאופן חד-פעמי, על מימוש הזכות לשעת ההורות באופן שונה מזה שמסרו עליו בהצהרה.

אם רוצים שינוי קבוע במתכונת שעת ההורות – הצהרה נוספת

שינוי קבוע במימוש הזכות לשעת ההורות שמסרו העובדת ובן זוגה בהצהרה, לאחר שנמסרה הצהרה, ייעשה בהצהרה נוספת שתימסר למעסיק בהתאם להוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים, 21 ימים מראש. לעניין בני זוג שלפחות אחד מהם עובד במשמרות – חודש מראש.

אם אחד מבני הזוג עובד במשמרות

עובדת ובן זוגה שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות (עבודה שמכסת העבודה היומית המלאה בה היא 20 שעות לפחות שנחלקות לשתי משמרות לפחות) בענפי התעשיה והמלונאות רשאים לממש את הזכות לשעת הורות לסירוגין כך שכל אחד מבני הזוג יממש את הזכות לפרקי זמן שלא יפחתו משלושה שבועות כל אחד. העובד שעובד במשמרות ומעסיקו רשאים להסכים ביניהם על חלוקה אחרת לסירוגין לפרקי זמן קצרים יותר.

ההצהרה שיש למלא כדי ליהנות מזכות הורית לשעת הנקה:

תוספת ראשונה (סעיף 7ב) הצהרה על מימוש הזכות לשעת הורות לעניין סעיף 7ב לחוק עבודת נשים, התשי”ד-1954
אני הח”מ ___ (שם פרטי ומשפחה) ____(מס’ זהות) _____ (מען)
שעובד/ת במקום עבודה (שם המעסיק/העסק)
מצהיר/ה כי אממש את הזכות לשעת הורות יחד עם בן/בת זוגי, בימים __בשבוע (סה”כ ____ ימים בשבוע)*.
* לגבי מקומות עבודה שבהם החלוקה היא שונה, לפי פרקי הזמן הקבועים לעניין אותו מקום.
אני מצהיר/ה כי לא איעדר מהעבודה, מכוח זכאותי לשעת הורות, בימים שלהלן, שבהם ייעדר בן זוגי מהעבודה מכוח זכאותו לפי סעיף 8ב לחוק; הצהרתי זו אמת ואני מתחייב/ת לנהוג לפיה.
למילוי על ידי בן הזוג השני:

אני הח”מ…… (שם פרטי ומשפחה) ……… (מס’ זהות) ……… (מען)

שעובד/ת במקום עבודה (שם המעסיק/העסק) …….

מצהיר/ה כי אממש את הזכות לשעת הורות יחד עם בן/בת זוגי, בימים ….. בשבוע (סה”כ ……  ימים בשבוע)*.

* לגבי מקומות עבודה שבהם החלוקה היא שונה, לפי פרקי הזמן הקבועים לעניין אותו מקום.
אני מצהיר/ה כי לא איעדר מהעבודה, מכוח זכאותי לשעת הורות, בימים שלהלן, שבהם ייעדר בן זוגי מהעבודה מכוח זכאותו לפי סעיף 7ב לחוק; הצהרתי זו אמת ואני מתחייב/ת לנהוג לפיה.

 תאריך…………..            ………………………         …………………….
                                חתימת הורה 1         חתימת הורה 2

חופשה ללא תשלום מתום תקופת הלידה וההורות – מהי תקופת לידה והורות?

עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, מתום תקופת הלידה וההורות, לחופשה ללא תשלום. המונח “חופשת לידה” שונה בחוק עבודת נשים ל”תקופת לידה והורות”, שפירושה: עשרים ושישה שבועות ולא פחות מ-15 שבועות. שכן עובדת רשאית לקצר את תקופת הלידה וההורות, ובלבד שתקופת הלידה וההורות לא תפחת מחמישה עשר שבועות.

כמה שבועות מותר להיעדר לחופשה ללא תשלום?

מספר חדשים כרבע מספר החדשים שבהם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אך לא יותר משנים עשר חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במניין.

ואולם ממספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להיעדר בהתאם לפסקה זו, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה תקופת הלידה וההורות שנוצלה על ידי העובדת על חמישה עשר שבועות, או על תקופה של חמישה עשר שבועות, בתוספת הארכות.

מסבירה:

נניח עובדת עבדה 36 חודשים עד הלידה. היא זכאית ל-9 חודשי חופשה ללא תשלום (חל”ת). אם לקחה 20 שבועות חופשת לידה, יופחתו מחודשי החל”ת 5 שבועות, שהם עלתה חופשת הלידה והורות על 15 שבועות.

בתקופת החופשה ללא תשלום זמן ההיעדרות לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.

ואם העובדת מתחרטת ומבקשת לחזור לעבודה?

עובדת שנעדרה מעבודתה לחופשה ללא תשלום והתייצבה לעבודה לפני תום תקופת הלידה וההורות שלה, או הביעה רצונה לחזור לעבודה, לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה יותר מארבעה שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור.

מתי עובד יכול לקחת חופשה ללא תשלום אחרי חופשת הלידה?

הזכות לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה תחול על עובד, אם תקיים אחד מהתנאים האלה:

בת זוגו הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני תחילת היעדרותו מהעבודה.

הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

רק אחד מבני הזוג זכאי לחופשה ללא תשלום

נעדר אחד מבני-זוג מן העבודה לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, לא יהיה בן הזוג זכאי אף הוא לחופשה ללא תשלום. אולם, אם נעדר אחד מבני הזוג תקופה קצרה מהאמור לעיל, רשאי בן זוגו להיעדר מהעבודה לחופשה ללא תשלום למשך יתרת התקופה.
התנאי: מסירת הצהרה חתומה לפני החופשה ללא תשלום.

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, אפליה בעבודה, פיטורים בהריון ואחרי חופשת לידה, הטרדה מינית בעבודה. ייעוץ משפטי וייצוג, גישור.
לפניות

עובד המבקש להיעדר מהעבודה לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה ימסור למעבידו הצהרה על כך לפני תחילת ההיעדרות מהעבודה, חתומה בידו ובידי בת זוגו. אם הסיבות רפואיות או שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי – מספיק שתהא חתימה של העובד במקרה כזה עליו לצרף להודעה אישור רפואי בדבר מחלת בת הזוג או נכותה.
הזכאות של העובד לחל”ת מתחילה 15 יום לאחר מסירת ההצהרה

עובד לא יהיה זכאי להיעדר מעבודתו לחופשה ללא תשלום, אלא בתום חמישה עשר ימים מיום שנתן את ההצהרה הנ”ל. זולת אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי

אם חלה לגבי עובדת, על פי ההוראות הנהוגות במקום העבודה, חובת מתן הודעה מוקדמת בדבר היעדרותה מהעבודה לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, ותקופת ההודעה עולה על 15 יום, תחול חובה זו גם על העובד לענין היעדרותו מהעבודה לחופשה ללא תשלום.

נוסח ההצהרה שיש למלא לצורך יציאת עובד לחופשה ללא תשלום:

 תוספת (תקנה 1) הצהרה לעניין היעדרות עובד מעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק עבודת נשים, תשי”ד-1954 (להלן – החוק).
(1)      אני הח”מ ……………………………………………………………
שם משפחה ופרטי                                ת”ז
………………………………………………………………………
                                                 מען
מודיע בזה, כי אעדר מעבודתי מכח סעיף 7(ד1) לחוק מיום עד יום ….. 
(2)      פרטי הרך הנולד או המאומץ …………………………………………
                                                   שם פרטי ומשפחה                  ת”ז
 …………………………………………………………………………
                                                מען
הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך – עבור לסעיף (8).
לעניין זה, אנו הח”מ מצהירים בזה כדלקמן:

(3)    פרטי המעביד של בת הזוג ……………………………………………

שמו……………………………. שם העסק או מקום העבודה
…………………………………………………………………………

 מען

(4)      בת הזוג ………………………………………………………………

שם פרטי ומשפחה                                         ת”ז
 …………………………………………………………………………
                                    מען

הועסקה כעובדת במקום העבודה האמור לעיל, במשך ששה חודשים לפני תחילת ההיעדרות מעבודה, כאמור בסעיף (1) לטופס.
(5)  (א)   בת הזוג לא נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס, או*
(ב)  בת הזוג נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס מיום ………  עד יום ……….  
(6)  העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בת הזוג, לפי הפרטים שבסעיף (3) לטופס ביום ……. 
(7)  אנו מצהירים כי כאשר אחד מאתנו ייעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד) או (ד1) לחוק, לפי העניין, לא ייעדר השני מכח הסעיף האמור.
(8)  אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף 2 לטופס, נמצא בהחזקתי הבלעדית/בטיפולי הבלעדי* מחמת נכות או מחלת בת זוגי (מצ”ב אישור רפואי).         

____    __________________________
תאריך  חתימת בן הזוג חתימת בת הזוג

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות   המשך קריאה »

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך? לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין   המשך קריאה »