יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

העדרויות במהלך ההריון

40 שעות לבדיקות הריון

היעדרות לבדיקות רפואיות

עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון. מספר שעות ההיעדרות המותר על פי חוק:
40 שעות הריוןלגבי אשה העובדת יותר מארבע שעות ביום, במשך שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 40 שעות.
40 שעות הריוןלגבי אשה העובדת עד ארבע שעות ביום, במשך שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 20 שעות במשך כל חודשי ההריון.
היעדרות עקב הריון שאינה מזכה בגמלה לשמירת הריון
עובדת רשאית להיעדר מעבודתה אם אישר רופא בכתב כי מצבה לרגל ההריון מחייב זאת. היעדרות כזו, כשהיא נמשכת פחות משלושים יום ברציפות, אינה מזכה בגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. היעדרות שכזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק. 

מתי היעדרות בשל הריון מזכה בדמי מחלה

אם העובדת אינה זכאית לגמלה מכוח חוק הביטוח הלאומי או לתשלום כלשהו מכוח הסכם או חוזה עבודה, ימי היעדרות יהיו כדין היעדרות מפאת מחלה. 

מתי היעדרות בשל הריון היא חופשה ללא תשלום ואינה מזכה בדמי מחלה

מאחר שלעיתים ההיעדרות של עובדת בהיריון נובעת לאו דווקא ממצבה הבריאותי לרגל ההריון אלא מסוג העבודה, אופן ביצוע העבודה או מקום העבודה, נקבע כי עובדת רשאית להיעדר מהעבודה אם אישר רופא כי בשל אופי העבודה, סוג העבודה או מקום העבודה נבצר מהעובדת לבצע את עבודתה או אם אופי העבודה, סוג העבודה או מקום העבודה מסכנים את העובדת או את עוברה. 

זכות היעדרות במקרים אלה תינתן אם המעביד לא מצא לעובדת עבודה חלופית מתאימה אחרת ודינה של ההיעדרות כדין חופשה ללא תשלום והזכויות התלויות בוותק.

מהי שמירת הריון

"שמירת הריון" היא היעדרות מהעבודה מפאת אחד משניים: 

40 שעות הריוןמצב רפואי הנובע מההיריון
סוג העבודה, מקום ביצועה של העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה או את עוברה. התיקון של חוק הביטוח הלאומי מעגן מדיניות שביצע המוסד בפועל, בשים לב לפסיקת בית הדין לעבודה בעניין זה.
40 שעות הריוןהיעדרות בעקבות הפלה
עובדת שהפילה רשאית להעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ועל פי אישור רפואי – עד ששה שבועות. היעדרות כזו מזכה בדמי מחלה.

גמלה לשמירת הריון

הזכאות לגמלה לשמירת הריון קמה לאחר תקופה של 30 ימי היעדרות, שבה נאלצת העובדת להפסיק את עבודתה בזמן ההריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההריון. היעדרות כזו מזכה בגמלה לשמירת הריון מן המוסד לביטוח לאומי.

היעדרות חלקית לשמירת הריון – אינה מזכה בגמלה חלקית

חוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטחת הנמצאת בשמירת הריון שלושים ימים ברציפות תהיה זכאית לגמלה. ומה עם ההיעדרות חלקית? כלומר, הרופא נתן אישור לעבוד פחות שעות. האם על המוסד לביטוח לאומי לשלם?
בית הדין הארצי לעבודה שינה הלכות קודמות בעניין וקבע כי היעדרות מהעבודה לעניין שמירת הריון בגין מצב רפואי המסכן חיי האישה או עוברה, היא היעדרות מהעבודה על בסיס יומי ולא על בסיס צמצום היקף שעות העבודה בכל יום (עב"ל (ארצי) 746/08 המוסד לביטוח לאומי נ' פזית סאיג- אבוקסיס, ניתן ביום 15 בדצמבר 2009).