לפניות

היעדרות לבדיקות רפואיות

עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון. מספר שעות ההיעדרות המותר על פי חוק:

  • לגבי אשה העובדת יותר מארבע שעות ביום, במשך שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 40 שעות.
  • לגבי אשה העובדת עד ארבע שעות ביום, במשך שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 20 שעות במשך כל חודשי ההריון.

היעדרות עקב הריון שאינה מזכה בגמלה לשמירת הריון

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה אם אישר רופא בכתב כי מצבה לרגל ההריון מחייב זאת. היעדרות כזו, כשהיא נמשכת פחות משלושים יום ברציפות, אינה מזכה בגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. היעדרות שכזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק. 

מתי היעדרות בשל הריון מזכה בדמי מחלה

אם העובדת אינה זכאית לגמלה מכוח חוק הביטוח הלאומי או לתשלום כלשהו מכוח הסכם או חוזה עבודה, ימי היעדרות יהיו כדין היעדרות מפאת מחלה. 

מתי היעדרות בשל הריון היא חופשה ללא תשלום ואינה מזכה בדמי מחלה

מאחר שלעיתים ההיעדרות של עובדת בהיריון נובעת לאו דווקא ממצבה הבריאותי לרגל ההריון אלא מסוג העבודה, אופן ביצוע העבודה או מקום העבודה, נקבע כי עובדת רשאית להיעדר מהעבודה אם אישר רופא כי בשל אופי העבודה, סוג העבודה או מקום העבודה נבצר מהעובדת לבצע את עבודתה או אם אופי העבודה, סוג העבודה או מקום העבודה מסכנים את העובדת או את עוברה. 

זכות היעדרות במקרים אלה תינתן אם המעביד לא מצא לעובדת עבודה חלופית מתאימה אחרת ודינה של ההיעדרות כדין חופשה ללא תשלום והזכויות התלויות בוותק.
מהי שמירת הריון”שמירת הריון” היא היעדרות מהעבודה מפאת אחד משניים: 

  • מצב רפואי הנובע מההיריון
  • סוג העבודה, מקום ביצועה של העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה או את עוברה. התיקון של חוק הביטוח הלאומי מעגן מדיניות שביצע המוסד בפועל, בשים לב לפסיקת בית הדין לעבודה בעניין זה.

היעדרות בעקבות הפלה

עובדת שהפילה רשאית להעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ועל פי אישור רפואי – עד ששה שבועות. היעדרות כזו מזכה בדמי מחלה.

גמלה לשמירת הריון

הזכאות לגמלה לשמירת הריון קמה לאחר תקופה של 30 ימי היעדרות, שבה נאלצת העובדת להפסיק את עבודתה בזמן ההריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההריון. היעדרות כזו מזכה בגמלה לשמירת הריון מן המוסד לביטוח לאומי.

היעדרות חלקית לשמירת הריון – אינה מזכה בגמלה חלקית

חוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטחת הנמצאת בשמירת הריון שלושים ימים ברציפות תהיה זכאית לגמלה. ומה עם ההיעדרות חלקית? כלומר, הרופא נתן אישור לעבוד פחות שעות. האם על המוסד לביטוח לאומי לשלם?
בית הדין הארצי לעבודה שינה הלכות קודמות בעניין וקבע כי היעדרות מהעבודה לעניין שמירת הריון בגין מצב רפואי המסכן חיי האישה או עוברה, היא היעדרות מהעבודה על בסיס יומי ולא על בסיס צמצום היקף שעות העבודה בכל יום (עב”ל (ארצי) 746/08 המוסד לביטוח לאומי נ’ פזית סאיג- אבוקסיס, ניתן ביום 15 בדצמבר 2009).

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך? לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין   המשך קריאה »