לפניות

היעדרות עקב טיפולי פוריות

עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש. 

ימי ההיעדרות מזכים בדמי מחלה

תקופת ההיעדרות של עובדת לא תעלה על 16 יום, במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים; ו–20 יום במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן ששה ימים.

האיסור לפטר – בטיפולי פוריות לקראת הילד הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי

איסור הפיטורים חל לגבי שתי לידות בתקופת ההעסקה באותו מקום העבודה, ללא קשר למספר הלידות שהיו קודם לכן. ואם התחלף בן הזוג במהלך העבודה, ההגנה תחול גם על עובדים שהיו להם שתי לידות באותו מקום עבודה מבן זוג קודם.

האיסור לפטר בטיפולי הפוריות – גם בלי היעדרות

בתיקון לחוק משנת 2010 הורחבה ההגנה מפני פיטורים ונקבע:
איסור הפיטורים האמור יחול גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מהעבודה בתקופת הטיפולים כאמור לעיל, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או העובד, לפי העניין: 

הודיעו למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים – ממועד הפיטורים;

ומסרו למעסיק אישור רופא כאמור בתוך 14 ימים מאותו המועד, לפי העניין.

הוראות אלו יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן על עובדת או עובד ארעיים או זמניים, ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.

האם נדרש ותק של ששה חודשים בעבודה כדי שתחול המגבלה לפטר בטיפולי פוריות?

תלוי אם העובדת נעדרה מהעבודה עקב טיפולי הפוריות.
אם העובדת נעדרת מהעבודה לטיפולי פוריות – אין בחוק עבודת נשים תנאי של ששה חודשים בעבודה להגבלת הפיטורים בטיפולי פוריות. 
אם העובדת לא נעדרת מהעבודה לטיפולי פוריות – לא תחול עליה מגבלת הפיטורים לפי חוק עבודת נשים, אלא לאחר ששה חודשי עבודה במקום העבודה. כלומר: צריך ותק של ששה חודשים.

כמה זמן אסור לפטר אשה הנמצאת בטיפולי פוריות ונעדרת בשל כך?

שנתיים. לפי חוק עבודת נשים, ההוראה האוסרת פיטורי עובדת שנעדרה לצורך טיפולי פוריות לא תחול על מעסיק, לגבי עובד או עובדת שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה. לפי פסיקת בית הדין לעבודה, מגבלת השנתיים חלה בגין טיפולי פוריות לקראת כל לידה בנפרד, ולקראת שתי לידות לכל היותר.

ומה קורה אם לא נעדרו מהעבודה בשל טיפולי הפוריות? האם יש הגבלה של שנתיים, ואם כן ממתי מתחילה התקופה?

עובד שנעדר בשל טיפולי פוריות זוכה כאמור להגנה בת שנתיים מפני פיטורים מיום ההיעדרות הראשון. ואילו עובד שלא נעדר בשל הטיפולים, זוכה להגנה בת 150 יום מיום הטיפולים הראשון. 

פסק דין: ממתי סופרים את היום הראשון להיעדרות אם יש הפסקה בין הטיפולים?

השאלה נדונה בפסק דין שניתן במאי 2018*. השאלה שבמחלוקת היתה כיצד יש לספור את השנתיים מהיום הראשון להיעדרות בשל טיפולי הפוריות והנפקות שיש לתת להפסקה בין הטיפולים, האם יש בה כדי להתחיל את הספירה מחדש, או לעצור את הספירה, כטענת העובדת.
ב”כ המדינה סברה כי יש לחשב את התקופה של שנתיים מההיעדרות הראשונה עקב טיפולי הפוריות ואף טענה כי רק לידה מאפשרת “ספירת התקופה מחדש”. בפסק דין בעניין אחר** נפסק כי “אין כל ספק כי טיפולי פוריות מתחילים בהליך של ייעוץ ובדיקות, לצורך אבחון הבעיה והתאמת הטיפול”.
מדיוני ועדת העבודה והרווחה עולה כי תקופת ההגנה נקבעה תוך התייחסות להפסקות הנדרשות בין הטיפולים, מתוך הבנה שיש צורך בנתק של שלושה חודשים לכל הפחות בין טיפול לטיפול.

בית הדין:

“האיזון אותו מצא לנכון המחוקק לקבוע מאפשר מחד גיסא הגנות מפני פיטורים לעובד/ת בטיפולי פוריות החל מהיום הראשון להיעדרות, ומאידך גיסא לא מגביל את הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק יתר על המידה. ההרחבה על הגבלה על המעסיקים תסכל את תכליתו של החוק משום שעלולה להיווצר “הגנת יתר” – הרתעת מעסיקים מלהעסיק עובדים בגיל הפוריות ובמיוחד עלולה הרחבה מעין זו לפגוע בקידום מעמדם של נשים עובדות בשוק העבודה”.

העובדת טענה: נתק בתקופת הטיפולים מתחיל את תקופת ההגנה מחדש. מתחילים שוב את הספירה של השנתיים.

בית הדין דחה את עמדת העובדת וקבע כי אותה היא מנסה לצקת בחוק ובפסיקה משוללת כל בסיס ואינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק ותכליתו. פרשנות זו משמעה כי ההגנה בת השנתיים הקבועה בחוק היא בגדר המלצה בלבד, שניתן למתוח באופן בלתי מוגבל בהתאם לאירועים שונים ומקובלים שמתרחשים בעת טיפולי הפוריות.

בית הדין: 
אם הליך של ייעוץ ובדיקות מהווה תחילת הטיפול, לצורך ההגנה שבחוק – אין שום הצדקה שלא לראות בו ככזה, לצורך “הפסקת הטיפול”. כידוע, ההליך של הפריה חוץ גופית דורש הפסקה בין המחזורים, לא ניתן לביצוע כל חודש, וכולל בדיקות, התאמות והסקת מסקנות. כל עוד נאמר באישור שהוגש על ידי העובדת כי היא ב”תהליך של בדיקות”, לא הוכחה הפסקת הטיפול.

לכן, משרד העבודה והרווחה פעל כדין עת חישב את התקופה של שנתיים מהטיפול הראשון, בחודש פברואר 2015, כאשר עד לחודש הגשת הבקשה, ביולי 2017, חלפו יותר משנתיים ולכן, הסתיימה התקופה המוגנת בפני פיטורים, ואין צורך במתן היתר לפיטורים.

פסק דין: לא חייבים להמציא אישור רפואי כשנעדרים בשל טיפולי פוריות

פסק דין קבע כי בכל הנוגע להיעדרות בשל טיפולי פוריות, העובדת אינה חייבת להמציא אישור רפואי על טיפולי הפוריות, גם אם יש בידה אישור, והיא רשאית להמציאו כמו שמקובל לגבי ימי מחלה, כשמעסיקים אינם עומדים על המצאת אישור מחלה על היעדרות קצרה של יום יומיים. אין חובה להמציא אישור רפואי אלא על פי דרישת המעסיק. 

אשר לטיפולי פוריות ללא היעדרות –

התיקון בחוק נועד להוסיף הגנה גם למי שאינם נעדרים בעת טיפולי הפוריות. העובדת חייבת להמציא אישור רפואי מיד עם קבלת ההודעה על הפיטורים או לאחר מכן, שכן המעסיק אינו מוחזק כמי שיודע על הטיפולים, ללא היעדרות העובדת, והאישור הרפואי נדרש לו כדי לקבל היתר לפיטורים.

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:
 שאלות ותשובות בעניין פיטורים בטיפולי פוריות

זאת, בשונה מפיטורים בזמן טיפולי פוריות או בסמוך אליהם, כשהמעסיק יודע כבר על הטיפולים, בשל ההיעדרות של העובדת, ועליו לשקול זאת טרם ישתף בכך את העובדת. 

אם מדובר בפיטורים לאחר היעדרות בשל טיפולי פוריות, הנטל עובר למעסיק להראות שדרש אישור רפואי. אם מדובר בפיטורים שבמהלכם נודע למעסיק כי העובדת נמצאת בטיפולי פוריות, על העובדת להראות שהמציאה אישור רפואי.

בית הדין האזורי: השיקולים שעל משרד הרווחה לשקול כאשר הפיטורים אינם קשורים לטיפולי הפוריות

למשרד התמ”ת אין סמכות לאשר את הפיטורים אם מצא שהם קשורים לטיפולי הפוריות. 

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קובע כי אלו השיקולים שעל משרד התמ”ת לשקול בבואו להחליט בבקשה להתיר פיטוריה של עובדת העוברת טיפולי פוריות, כאשר הפיטורים אינם קשורים בהריון:

ההתמודדות עם טיפולים מורכבים לשם זכייה בפרי-בטן גוררת עומס רגשי ומותירה את העובדת בכוחות פחותים להתמודד בעבודתה ועם תחרות בשוק. מצב המצדיק הגנה רחבה מזו הניתנת לעובד רגיל שיכול להיקלט בשוק העבודה ללא קושי של ממש;

אם המעביד הוא רשות מנהלית, יש מקום לדרוש שהפיטורים יהיו רק מסיבה מספקת;

שיקולים נוספים: האם העובד יכול לעבוד והאם למעביד אפשרות להמשיך בהעסקתו? האם מערכת היחסים בין הצדדים תקינה? האם ההשבה לעבודה תשפיע לרעה על מקום העבודה?

באותו מקרה מדובר היה במורה שעיקר עבודתה עמידה מול תלמידים בכיתה, לא עבודה בעלת שירות אישי ולכן לא היה בהחזרתה לעבודתה כדי לפגוע בעבודה הסבירה. בית הדין החליט באופן חריג להתערב בשיקול דעתה של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ”ת ולא התיר את הפיטורים.

*על”ח (ת”א) 23589-08-17 אורית לוי – מדינת ישראל – שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. **על”ח (ת”א) 9985-04-17‏ ‏ י. את א. ברמן בע”מ נ’ מדינת ישראל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, [פורסם בנבו] מיום 14.2.18
תיק עב’ 2990/08 ירושלים אורית זריבי נ’ עמותת רנה קאסן ואח’, ניתן ביום 1.9.2009

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות   המשך קריאה »

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך? לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין   המשך קריאה »