לפניות

תוכן עניינים

טיפול בהטרדה מינית בעבודה לפי החוק

בתי הדין מדגישים את החשיבות שיש במילוי קפדני של ההוראות הפורמליות של החוק והתקנות בקשר לבירור תלונה על הטרדה מינית במקומות עבודה. נדחתה טענת מעסיק שאמנם היו פגמים פורמליים, טכניים אבל מהותית נעשה בירור. יש רשימה של הוראות ואותן צריך למלא. על כך פוסט זה. משנת 1995 אני עוסקת בהטרדה מינית ובתלונות על הטרדה מינית במקומות עבודה. מצד מתלוננים, מצד נילונים ונילונות (מי שהוגשה נגדם תלונה) ומצד מעסיקים שממנים אותי ממונה חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית.

הגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה

תלונה תוגש לממונה על הטרדה מינית, בעל פה או בכתב. אם הנילון (מי שנגדו התלונה) הוא עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעסיק, צריך להגיש את התלונה לממונה מטעם הקבלן או לממונה של המעסיק. האם חייבים גם להגיש תלונה במשטרה? לא חובה, רק אם רוצים. הרעיון הוא לעודד מוטרדים ומוטרדות להתלונן ולכן לתת להם מרחב פעולה לבחור את ההליך הרצוי להם שבו ירגישו בנוח.

חובת מעסיק להרחיק את הנילון מהמתלוננת בזמן בירור הטרדה מינית

מתלוננות שמגיעות אליי מספרות שהן כבר יושבות בבית שבוע בגלל בירור הטרדה מינית במקום העבודה. למה? כי אמרו לה שבי בבית, והנילון שהוא מנהל, ממשיך בתפקידו כרגיל. זה צריך להיות בדרך כלל הפוך. המעסיק חייב להגן על המתלוננת במהלך בירור התלונה על הטרדה מינית, מפני התנכלות כתוצאה מהגשת התלונה ולהרחיק את המטריד מן המתלוננת. 

בירור הטרדה מינית: מה צריכה לעשות ממונה על הטרדה מינית?

הממונה על הטרדה מינית צריכה לקיים ללא דיחוי בירור של התלונה על ההטרדה המינית. עליה לשמוע את המתלונן, את הנילון ועדים, אם ישנם, ולבדוק כל מידע שהגיע אליה. היא צריכה לברר את התלונה תוך תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים. בתום בירור התלונה תגיש הממונה למעסיק, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצות מנומקות איך להמשיך.

חובות מעסיק לאחר בירור הטרדה מינית

על מעסיק את לקבל החלטה בתוך שבעה ימים לכל היותר מיום הגשת הסיכום וההמלצות של הממונה לגבי ההטרדה המינית, לגבי העובדים המעורבים, והכול כדי למנוע את הישנות ההטרדה המינית. אם מצאה הממונה על הטרדה מינית שאכן היתה הטרדה מינית, על המעסיק לנקוט צעדים להפסיק את ההטרדה המינית ולהגן על המתלוננת.

החוק למניעת הטרדה מינית אכן מחייב את המעסיק לספק רשת הגנה לנשים המתלוננות על הטרדה מינית במקום העבודה. בפועל, לעיתים מעסיקים נותנים גב למטריד, או נוקטים גישה סלחנית כלפי התנהגותו ולא רואים בה הטרדה מינית למרות מה שכתוב בחוק למניעת הטרדה מינית. ככה זה כשהמטריד הוא בדרך כלל בכיר בארגון ונחיצותו רבה יותר מאשר העובד/ת המתלוננ/ת נגדו על הטרדה מינית.

מי יכול להיות ממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה?

הטרדה מינית חובות מעסיק

בליווי תלונות על הטרדה מינית בעבודה, אני נתקלת במקרים שמעסיקים רושמים בתקנון שם של אשה בכירה בארגון, כאילו היא הממונה על הטרדה מינית והכתובת לתלונות על הטרדה מינית. אחר כך מתברר שבמקרה הטוב קראה פעם אחת את החוק. כאשר המינוי של ממונה הטרדה מינית טכני, פורמלי, ללא הדרכה זו בעצם הפרה של החוק מבחינת המעסיק. הממונה על הטרדה מינית צריכה להתאים מבחינת כישורים, ניסיון, מעמד, יחסי אנוש טובים ובקיאות בחוק למניעת הטרדה מינית, בתקנות ובפסיקה. 

 

עצמאותה של ממונה למניעת הטרדה מינית 

בפסיקה נקבע שיש חשיבות רבה לעצמאותה של ממונה הטרדות מיניות. קיראו עוד בפוסט על מי יכולה להיות ממונה על הטרדה מינית.

האם ממונה על הטרדה מינית צריכה לברר מקרה על סמך שמועה?

נניח יש שמועה במקום העבודה על רומן בין מנהל למזכירה, מה שעשוי להיות ניצול יחסי מרות. מנהל בארגון שראה את השניים יחד מעביר את העניין לבירורה של ממונה הטרדה מינית.

מניעת הטרדה מינית

או במקרה אחר עובד מדבר גסויות והדבר נודע לממונה. אי קיום בירור במקרה כזה הוא הפרה של התקנות המחייבות מעסיק להעביר לבירור מקרה של הטרדה מינית, שנודע לו. זו גם הפרת חובת האמון כלפי מי שנפגע מאותה שמועה, שעליו מלחשים במקום העבודה שהוא מטריד. 

ניצול יחסי מרות חובות המעסיק

מעסיק חייב לפתוח בירור הטרדה מינית אם נודע לו שמנהל ועובדת מקיימים קשר אינטימי, אפילו אם יש רק רמז לכך. המנהל מצידו אמור לדווח למעסיק על הקשר המתפתח ולהפריד מרות. אלו צעדים שעל הממונה לשקול בבירור ההטרדה המינית. 

מה קורה כאשר למעסיק נודע על ההטרדה המינית אחרי שהמתלוננת כבר אינה עובדת?

האם המעסיק חייב לקיים בירור? לפי הפסיקה מעסיק חייב לקיים  בירור מרגע שנודע לו על מקרה הטרדה מינית גם אם אין יחסי עובד עובד-מעביד בינו לבין העובדת. זאת כי המטרדה של הבירור היא בין היתר למנוע הטרדה מינית ויש חשש שמי שהטריד ישוב ויעשה זאת כלפי עובד אחר.

עובדת המבקשת לא לקיים בירור אצל הממונה על הטרדה מינית

בתיק שטיפלתי עובדת סיפרה לחברה בארגון כי הבוס שלה מטריד אותה והתייעצה איתה איך להתסדר איתו. לא עלה בדעתה שאותה חברה לעבודה תדווח על הסיפור הלאה ויקראו לה לבירור שהיא בכלל לא רצתה בו. בית הדין ער למורכבות שעשויה להיות כאשר עובד מתלונן על הטרדה מינית בפני גורם מטעם המעסיק שאינו מוסמך לחקור את תלונתו אודות ההטרדה המינית, תוך שהוא מבקש כי תלונתו בדבר הטרדה מינית לא תובא לידי הממונה ולא יתקיים בירור.

ייתכן גם מצב שבו יש שמועה על הטרדה מינית כלפי עובדת וכאשר מזמנים אותה לבירור היא מבקשת לא להגיש תלונה ולא לברר את העניין. בית הדין קבע כי יש להכריע בשאלה האם לקיים בירור לפי הנסיבות, תוך התייחסות לחומרת המעשים, מידת האיום לעובדים אחרים, הסיבה לסירוב לבירור.

עובדת שלא התלוננה על הטרדה מינית האם חייבת להעיד בבירור הטרדה מינית שלא יזמה?

החוק למניעת הטרדה מינית לא מטיל חובה על העובדת. למרות זאת, מעסיקים לא רואים בעין יפה סירוב של עובדת להתייצב לבירור על הטרדה מינית. מניסיוני, עובדות לא מתלהבות מהגשת תלונה בין היתר כי אין להן אמון במערכת, שרוצה לסמן “וי” על קיום בירור ולצאת בסדר עם החוק. או עובדת שמסתדרת בכוחות עצמה מול המטריד או שלא מתאים לה כותרת של קורבן הטרדה מינית. טיפלתי במקרה שבו עובדת לא רצתה בירור כי מבחינתה מערכת היחסים עם מי שנגדו היא אמורה להעיד בקשר להטרדה מינית לכאורה,  היא פרטית והיא אינה מעוניינת לפתוח אותה. 

חיסיון על העדויות שמוסרים לממונה על הטרדות מיניות

נניח קוראים לעובד להעיד אם הבוס שלו מדבר גסויות או מתחיל עם המזכירה. הדבר האחרון שאותו עובד רוצה שהדברים שיגיד בבירור יהיו חשופים למנהל. הממונה על הטרדות מיניות חייבת לשמור על דיסקרטיות ואסור לה לגלות מה נאמר אלא אם זה לצורך הבירור או לפי דין. ומה אם מתנהלת תביעה והתובעת, ואפילו המנהל שנגדו הוגשה תלונה, מבקשים לחשוף במשפט את כל המסמכים והעדויות שנמסרו לממונה? נקבע בפסיקה שצריך סיבות משמעותיות כדי להסיר את החיסיון מהעדויות כדי לא לפגוע בפרטיות העובדים. 

האם מעסיק צריך לבדוק תלונה של עובד כנגד מי שאינו עובד?

למשל עובדת בסופר מתלוננת שאחד הלקוחות מטריד אותה בכל פעם שהוא עובר בקופה. נקבע שעל מעסיק לברר תלונה על הטרדה מינית גם אם מופנית נגד מי שאינו עובד המעסיק. בכל מקרה עליו לפעול להפסקת ההטרדות ושלעובדת תהיה סביבת עבודה בטוחה.

נטל מוגבר על מעסיק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה מועדים

מעסיק צריך ליידע את העובדים על החוק למניעת הטרדה מינית ומעסיקים רבים יוצאים ידי חובתם בכך שהם תולים תקנון הטרדה מינית. במקומות עבודה “מועדים” שבהם גבולות מטושטשים, למשל בבאר שבו שותים אלכוהול או בנסיעות משותפות של עובדים לחו”ל, המעסיק צריך לנקוט בצעדים נוספים לצורך מניעת הטרדה מינית. נטל מוגבר על מעסיק גם בבתי מלון מרוחקים שבהם יש מגורי עובדים. בית הדין הטיל על מעסיק פיצוי של 120,000 שקל על הפרת חובות מעסיק, כי עשה “טקס” של בירור הטרדה מינית של עובדת בלובי מלון, ולא היה ניסיון אמיתי לברר את התלונה על הטרדה מינית כדי למנוע הטרדות מיניות נוספות.

מתי אפשר להגיש תביעה נגד מעסיק על הטרדה מינית?

בשני מקרים אפשר להגיש תביעה נגד מעסיק על הטרדה מינית:
אם המעסיק הפר את חובותיו לפי החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות, דהיינו לא נקט אמצעים למנוע הטרדה מינית, לא ביצע כמו שצריך טיפול בהטרדה מינית, לא קיים בירור או קיים בירור לקוי.

במקרה השני מעסיק אחראי לעוולה נזיקית בשל הטרדה מינית מצד עובד שלו, וזאת רק אם הפר את חובותיו. לשם הטלת אחריות של מעסיק למעשה שביצע עובד שלו או מנהל מטעמו, יש להוכיח כי אותו עובד ביצע עוולה של הטרדה מינית או התנכלות.

תביעה נגד מעסיק על הפרת חובות מעסיק, האם האם צריך להוכיח הטרדה מינית?

נפסק כי חובות המעסיק שבחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנון הן חובות עצמאיות, שאינן תלויות בשאלה האם הוכחה הטרדה מינית. העובדה שלא מטילים אחריות על מעסיק כשלא הוכחה הטרדה מינית, אין פירושה שתובע יוותר ללא פיצוי כספי אם הוכיח שהמעסיק הפר את חובותיו (למשל לא קיים בירור הטרדה מינית) אבל לא הצליח להוכיח שהיתה הטרדה מינית.

הטרדה מינית הגדרה סוגי הטרדות מיניות

מהן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית? מהאתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

מה זה ניצול יחסי מרות? המנהלהוא שצריך להוכיח שקשר בהסכמה עם עובדת אינו הטרדה מינית. מהאתר של עו"ד מיה צחור,   המשך קריאה »

עורכת דין הטרדה מינית בעבודה

תוכן עניינים ייצוג משפטי עורך דין הטרדה מינית אני עורכת דין מתמחה בהטרדה מינית בעבודה, בעלת ניסיון של יותר מ-25   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית

תוכן עניינים כשאני כותבת מכתב למעסיק או מנהל בתלונה שמנהל הטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של עובדים אמר לה   המשך קריאה »

דיבור מיני בוטה האם זו הטרדה מינית

תוכן עניינים דיבור מיני בוטה הוא התנהגות שנחשבת להטרדה מינית מילולית, ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית מנוסחת כך: “התייחסות מבזה   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול יחסי מרות?

מתלוננת שטוענת להטרדה מינית במקום העבודה צריכה להוכיח התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, ושהראתה למטריד שאינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות   המשך קריאה »

פיצוי של 185,000 שקל על הפרת חובות מעסיק הטרדה מינית

מעסיקה שלא נקטה אמצעי מנע, טיפול כושל בתלונה על הטרדה מינית, לא מינתה ממונה מתאימה תשלם 85,000 שקל פיצוי לעובדת.    המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פסק דין בעניין פיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

תגובת מנכ”ל שזילזל בתלונה על הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

בשיחה הבנתי עד כמה שימשתי ככלי בידי החברה, וזה גרם לי לי לקושי נפשי רב, קריסה ומשבר אמון. השקעתי שם   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית במקום העבודה?

עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

תלונה מאוחרת על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

הערות סקסיסטיות הטרדה מינית מדירה

הטרדה מינית מדירה, הכוונה להערות סקסיסטיות משפילות שמערערות את תחושת המקצועיות של נשים, חותרות תחת ביטחונן העצמי, ממאיסות עליהן את   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה המועדים להטרדות מיניות

יש מקומות עבודה שבהם תליית תקנון הטרדה מינית ומינוי ממונה זה לא מספיק מבחינת חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על עדויות עובדים בפני ממונה על הטרדה מינית

האם עובדים הנקראים להעיד בבירור הטרדה מינית יכולים לסמוך שהממונה לא תגלה לאיש את תוכן עדותם?   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

באדי שוט זה לא אירוע כיפי קליל בפאב, אלא ניצול מיני וביזוי וגם מעשה מגונה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: קרא לעובדת זנזונת וצילם אותה בסתר

נקבע שהכינוי זנזונת הטרדה מינית. ואילו הצילום מהווה התנכלות. העובד צילם את העובדת כדי להפחידה ולאיים עליה שישלח את תמונתה   המשך קריאה »

בוטל פסק דין מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

לא התקיימו יחסי מרות בין המערער למשיבה, וגם אם היו קיימים יחסי מרות, אין מדובר בהטרדה מינית, כי היו יחסים   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת הייתה בבחינת "קהל שבוי" להתבטאויותיו המיניות של המנהל והיא לא יכלה להימנע מהאזנה להן, ובכך יש ניצול של יחסי   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

מעסיק צריך לברר תלונה על הטרדה מינית גם היא מוגשת נגד אדם שאינו עובד אצל המעסיק   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

אם שניים לא מסוגלים להיות יחד - מי צריך ללכת, זה שייצרו גובר עליו או מושא הכמיהה?   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בפסק הדין המנחה בעניין ניצול מרות כובד המשקל הועבר אל בעל המרות והופחת ממשקלה של ההסכמה כביכול של אותה עובדת.   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

הפסיקה מכירה בקושי של תובעות להביא ראיות על הטרדה מינית. מה בכל זאת עוזר להוכיח הטרדה מינית בעבודה?   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

גישור היא אופציה נוספת שנמצאת על השולחן. לא לכל אחד זה מתאים, גם לא לכל מקרה. יש והגישור נעשה לפני   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית מסתיימת לעיתים בפשרה כספית. זה לא דמי שתיקה   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

ממונה על הטרדה מינית במקום עבודה

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

תביעות של עובדים גברים על הטרדה מינית

ייצגתי עובד שתבע את המעסיק על התעלמות מתלונתו על הטרדה מינית. העובד בחר שלא להגיש תביעה נגד העובדת. בית הדין האזורי   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

התפטרות בגלל הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית על   המשך קריאה »

הטרדות מינית בעבודה: מהי התנכלות

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

העובדת הזרה חששה שלא תקבל שכר ולכן הבליגה על הטרדות מיניות מילוליות ונגיעות מזדמנות. אירוע התקיפה המינית היה הקש ששבר   המשך קריאה »

לתבוע או להגיש תלונה במשטרה על הטרדה מינית?

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

למה תביעה על הטרדה מינית ולא הגשת תלונה במשטרה

מה ההבדל בין הגשת תביעה כספית בגין הטרדה מינית לבין הגשת תלונה במשטרה ולמה תביעה כספית נראית לי אופציה טובה   המשך קריאה »

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית בעבודה

כמה כסף מקבלים על הטרדה מינית? זו השאלה ששואלים אותי מי ששוקלים להגיש תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה. 120,000   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

מה נחשב הטרדה מינית ואיך לפעול? תלונה למקום עבודה? תביעה לפיצוי על הטרדה מינית?   המשך קריאה »

הקשר בין מתירנות מינית והטרדה מינית

מנהל מסעדה הורשע בהטרדה מינית עת הציע למלצרית שעבדה אצלו את ההצעה המגונה במילים הבאות: “מה היה קורה אם מישהו   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

לא כל אמירה בוטה ושובניסטית היא הטרדה מינית

ישנן אמירות שובניסיסטיות ולא ראויות, אבל הטרדה מינית הן לא   המשך קריאה »

הטרדה מינית: הפסיכולוגיה של יחסי המרות

ביחסי מרות תמונה מלאת פערים וסתירות. אישה הדומה לכל אחת מאיתנו הופכת להיות קורבן. מה קורה במערכת היחסים הזאת שהופך   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

חיזור או הטרדה מינית

למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3 (א) (3)   המשך קריאה »