לפניות

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה מינית, ייעוץ והדרכות. לפי החוק אין צורך שהאחראי יהיה עובד הארגון ולעיתים זה אפילו מחויב מציאות, בעיקר כשיש ניגודי אינטרסים, נגיעה אישית של האחראית לצדדים המעורבים או צורך בסודיות מירבית.

חובותיו של מעסיק בקשר למינוי ממונה הטרדה מינית

לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה בדבר הטרדה מינית. על המעסיק להביא לידיעת הממונים והעובדים את דבר איסור ההטרדה המינית תוך נקיטת כל האמצעים למניעת מעשי הטרדה מינית.
למנות ממונה הטרדות מיניות , לצורך בירור תלונות הטרדה מינית ומסירת מידע בדבר הטרדה מינית או התנכלות. התקנות קובעות במפורש כי כי ככל שניתן ימנה מעסיק אשה לממונה על נושא. הפסיקה קבעה כי בהיעדר מניעה אובייקטיבית למינוי אישה לתפקיד אחראית על הטרדה מינית, הרי שמוטלת על החברה למנות אישה אחראית לנושא הטיפול בהטרדה מינית.

 מי יכול להיות ממונה על הטרדות מיניות?

אדם המתאים למילוי תפקידיו של אחראי הטרדה מינית, מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועיים, מבחינת יחסי האנוש שלו וכן מבחינת בקיאותו בחוק למניעת הטרדה מינית, בתקנות  למניעת הטרדה מינית ובהוראות התקנון והסדר המשמעת החלים אצל המעסיק בעניין הטרדה מינית.

 מעסיק הממנה אחראי הטרדה מינית מינוי טכני פורמאלי ללא הדרכה אינו מקיים חובותיו. חובות המעסיק בקשר למניעה ולטיפול בהטרדה מינית בעבודה מוגדרים בחוק ובתקנות למניעת הטרדה מינית. בין היתר, מעסיק חייב למנות אחראי הטרדה מינית, וככל הניתן אשה, לטיפול במניעה ובירור של תלונות על הטרדה מינית, ולשמש כתובת לעובדי הארגון. 

מעסיקים רושמים את אחת העובדות כממונה על הטרדה מינית

בפרקטיקה בליווי תלונות על הטרדה מינית בעבודה, אני נתקלת במקרים שמעסיקים נוקטים בשם של אשה בכירה בארגון ורושמים את שמה בתקנון הטרדה מינית, אותו הם חייבים לתלות מכוח התקנות למניעת הטרדה מינית, כאילו היא האחראית הממונה והיא הכתובת לתלונות על הטרדה מינית. האם בכך יצא המעביד ידי חובתו מבחינת החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית?

ראו למשל את הדברים הבאים, שנלקחו מפסק דין בעניינה של עובדת שהגישה תביעה על הטרדה מינית והתנכלות נגד המעסיק (לא הגישה תביעה על הטרדה מינית נגד מי שלטענתה הטריד אותה) כי לא מילא את חובותיו על פי החוק למניעת הטרדה מינית ובין היתר לא מינה אחראי הטרדה מינית.

 נשאלת לגבי היותך ממונה על הטרדה מינית. קיבלת איזשהו מינוי? לא זוכר אם זה היה מינוי בכתב. שמעתי שמינו אותי ואת נירה אחראים על הטרדה מינית. מעולם לא עסקתי בזה ולא בתפקידי כממונה על הטרדה מינית.
האם ראית שהוצאו הוראות לעובדים בעניין הזה. לא זוכר. 
האם אתה מכיר את החוק להטרדה מינית. לא

בית הדין קבע כי כאשר המינוי של האחראי על מניעת הטרדה מינית נעשה באופן טכני, פורמאלי כשאין הדרכה בנושא לאחראי, המעסיק הפר את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בדבר מינוי אחראי ולכן חייב את המעסיק בפיצוי כספי לתובעת על הפרת החוק למניעת הטרדה מינית.

עצמאותה של הממונה על הטרדה מינית

בית הדין הארצי קבע כי בין אם מדובר באחראית שהיא עובדת במקום העבודה, ובין אם מדובר בבודקת חיצונית, שמונתה על ידי המעסיק לקיים בירור הטרדה מינית, לצורך מילוי ראוי של התפקיד יש חשיבות רבה לשמירה על עצמאותה ואי תלותה במעסיק ובגורמים אחרים במקום העבודה, כגון ועד העובדים. כי טבע הדברים ייתכנו מצבים שבהם יופעלו על האחראית לחצים מסוגים שונים ומטעמים שונים להטיית מסקנותיה לצד זה או אחר. חשיבות שמירה על עצמאותה ואי תלותה של האחראית או הבודקת לא פגה עם השלמת בירור התלונה והגשת ההמלצות, ככל שיש המשך להליך הבדיקה, ובין היתר במסגרת הליך משפטי. שמירה על עצמאותה ואי תלותה של האחראית חיוניים למילוי תפקידה על פי התקנות, ובכלל זאת חובתה לשמור על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון והעדים.

במקום העבודה יש בירור על הטרדה מינית בעבודה, נניח יש שמועה שהמנהל שלך מנהל יחסים עם עובדת אחרת. או שיש תלונה של אחד העובדים על הטרדה מינית מצידו של מנהל, ואותו מתלונן מספר בבירור לאחראית על הטרדות מיניות, שאתם שמעתם על כך ויכולים להעיד לפחות על הדיבור הגס של אותו מנהל.

מטבע הדברים זו לא סיטואציה נעימה להיקרא למסור עדות בפני ממונה בתלונה שאינך מעורבים בה, ומה אם אותו מנהל ראה אחר כך מה העדתם.

ונניח, כמו במקרה שנדון בפסיקה, מתלוננת על הטרדה מינית במקום העבודה מגישה תביעה כספית נגד מקום העבודה ונגד המטריד ומסתמכת בתביעתה על דוח סיכום והמלצות שחיברה הממונה בבירור ההטרדה המינית. במסגרת התביעה עתרו הצדדים לגילוי כל מסמכי הממונה, כולל תוכן עדויות של עובדים אחרים. הבקשה לגילוי מסמכים יכולה להיות מצד כל אחד מהצדדים לדיון, למשל כאשר רוצים לטעון כנגד הדוח.

למה הממונה על הטרדה מינית חייבת לשמור על דיסקרטיות

לעניין החובה של האחראית לשמור על דיסקרטיות בהליך הבירור קובעות התקנות למניעת הטרדה מינית כך: “בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים, ובין היתר, לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין”.

הצורך להבטיח בירור יעיל של תלונות על הטרדה מינית, כחלק מההתמודדות הכוללת עם תופעת ההטרדה המינית, מהווה שיקול כבד משקל המצדיק החלת חיסיון על מידע שנמסר במהלך בירור תלונות על הטרדה מינית. זאת כחלק מהניסיון לצמצם את תופעת ההטרדה המינית.

מדובר בחיסיון יחסי שיצרה הפסיקה ולכן הטלת החיסיון אינה מונעת לחלוטין גילוי מידע מהליך הבירור, אם ייקבע שייקבע שהצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק עדיף מהעניין שיש לא לגלותה.

צריך טעמים בעלי משקל משמעותי להצדקת ההסרה של החיסיון, וגם אם הוצגו כאלה, יש לשקול את היקף הסרת החיסיון ולצמצמו למידה הדרושה, דהיינו רק למסמכים לגביהם מתקיימים הטעמים המצדיקים את הסרת החיסיון.

השלבים לבדיקה להסרת החיסיון

מידת הרלוונטיות, היקף הפגיעה בפרטיות והאם יש חלופה לגילוי
בחינת הרלוונטיות של המסמך ועוצמתה של הרלוונטיות;
בחינת קיומו של חיסיון מוחלט או יחסי או קיומו של ערך מוגן אחר העשוי לשלול את גילוי המסמך, ובמקרה זה היקף הפגיעה בפרטיות ועוצמתה. האם תרומת הגילוי לחשיפת האמת מצדיקה את הפגיעה בערכים המוגנים על ידי החיסיון;
בנוסף, על בית הדין לבחון האם קיים תחליף לחשיפת המסמכים, דהיינו לבחון חלופות לגילוי מלא, האם לצדדים להליך דרכים חלופיות להוכחת טענותיהם.
האיזון הראוי ייעשה בהתאם לנסיבות כל מקרה.

אשר לאיזון הראוי בנסיבות המקרה שנדון בפסיקת בית הדין, העדויות לפני הבודקת החיצונית כמו גם דו״ח הבדיקה אינם בגדר ראיות ישירות, ולעדויות בכללותן ובוודאי לעדויות בנוגע לעובדים אחרים ולאירועים מהעבר הרחוק יחסית, רלוונטיות נמוכה יחסית.
בסופו של דבר קבע בית הדין הארצי כי:
גילוי העדויות המלאות יגרום לפגיעה משמעותית בפרטיות עובדים אחרים, מעבר לפגיעה הכרוכה בעצם הגילוי של מסמכי הליך הבדיקה. שקלול הרלוונטיות של העדויות ועוצמתה, אל מול הפגיעה המשמעותית בפרטיות עובדים אחרים, מוביל למסקנה שחשיפת החלקים בעדויות התובעת והנילון שבהם התייחסו לאירועים ששניהם היו מעורבים (או נטען שהיו מעורבים) בהם ולמערכת יחסי העבודה ביניהם. גם אם עשויה להיות רלוונטיות מסוימת לחלקים אחרים של עדויותיהם, נוכח העובדה שאם בכלל מדובר ברמת רלוונטיות נמוכה, אין היא מצדיקה את הפגיעה בפרטיות העובדים האחרים הכרוכה בחשיפת המסמכים.

הטרדה מינית הגדרה סוגי הטרדות מיניות

מהן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית? מהאתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

מה זה ניצול יחסי מרות? המנהלהוא שצריך להוכיח שקשר בהסכמה עם עובדת אינו הטרדה מינית. מהאתר של עו"ד מיה צחור,   המשך קריאה »

עורכת דין הטרדה מינית בעבודה

תוכן עניינים ייצוג משפטי עורך דין הטרדה מינית אני עורכת דין מתמחה בהטרדה מינית בעבודה, בעלת ניסיון של יותר מ-25   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית

תוכן עניינים כשאני כותבת מכתב למעסיק או מנהל בתלונה שמנהל הטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של עובדים אמר לה   המשך קריאה »

דיבור מיני בוטה האם זו הטרדה מינית

תוכן עניינים דיבור מיני בוטה הוא התנהגות שנחשבת להטרדה מינית מילולית, ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית מנוסחת כך: “התייחסות מבזה   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול יחסי מרות?

מתלוננת שטוענת להטרדה מינית במקום העבודה צריכה להוכיח התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, ושהראתה למטריד שאינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות   המשך קריאה »

פיצוי של 185,000 שקל על הפרת חובות מעסיק הטרדה מינית

מעסיקה שלא נקטה אמצעי מנע, טיפול כושל בתלונה על הטרדה מינית, לא מינתה ממונה מתאימה תשלם 85,000 שקל פיצוי לעובדת.    המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פסק דין בעניין פיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד   המשך קריאה »

טיפול בהטרדה מינית בעבודה מה חובות מעסיק

תוכן עניינים טיפול בהטרדה מינית בעבודה לפי החוק בתי הדין מדגישים את החשיבות שיש במילוי קפדני של ההוראות הפורמליות של   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

תגובת מנכ”ל שזילזל בתלונה על הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

בשיחה הבנתי עד כמה שימשתי ככלי בידי החברה, וזה גרם לי לי לקושי נפשי רב, קריסה ומשבר אמון. השקעתי שם   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית במקום העבודה?

עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

תלונה מאוחרת על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

הערות סקסיסטיות הטרדה מינית מדירה

הטרדה מינית מדירה, הכוונה להערות סקסיסטיות משפילות שמערערות את תחושת המקצועיות של נשים, חותרות תחת ביטחונן העצמי, ממאיסות עליהן את   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה המועדים להטרדות מיניות

יש מקומות עבודה שבהם תליית תקנון הטרדה מינית ומינוי ממונה זה לא מספיק מבחינת חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על עדויות עובדים בפני ממונה על הטרדה מינית

האם עובדים הנקראים להעיד בבירור הטרדה מינית יכולים לסמוך שהממונה לא תגלה לאיש את תוכן עדותם?   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

באדי שוט זה לא אירוע כיפי קליל בפאב, אלא ניצול מיני וביזוי וגם מעשה מגונה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: קרא לעובדת זנזונת וצילם אותה בסתר

נקבע שהכינוי זנזונת הטרדה מינית. ואילו הצילום מהווה התנכלות. העובד צילם את העובדת כדי להפחידה ולאיים עליה שישלח את תמונתה   המשך קריאה »

בוטל פסק דין מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

לא התקיימו יחסי מרות בין המערער למשיבה, וגם אם היו קיימים יחסי מרות, אין מדובר בהטרדה מינית, כי היו יחסים   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת הייתה בבחינת "קהל שבוי" להתבטאויותיו המיניות של המנהל והיא לא יכלה להימנע מהאזנה להן, ובכך יש ניצול של יחסי   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

מעסיק צריך לברר תלונה על הטרדה מינית גם היא מוגשת נגד אדם שאינו עובד אצל המעסיק   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

אם שניים לא מסוגלים להיות יחד - מי צריך ללכת, זה שייצרו גובר עליו או מושא הכמיהה?   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בפסק הדין המנחה בעניין ניצול מרות כובד המשקל הועבר אל בעל המרות והופחת ממשקלה של ההסכמה כביכול של אותה עובדת.   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

הפסיקה מכירה בקושי של תובעות להביא ראיות על הטרדה מינית. מה בכל זאת עוזר להוכיח הטרדה מינית בעבודה?   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

גישור היא אופציה נוספת שנמצאת על השולחן. לא לכל אחד זה מתאים, גם לא לכל מקרה. יש והגישור נעשה לפני   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית מסתיימת לעיתים בפשרה כספית. זה לא דמי שתיקה   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

תביעות של עובדים גברים על הטרדה מינית

ייצגתי עובד שתבע את המעסיק על התעלמות מתלונתו על הטרדה מינית. העובד בחר שלא להגיש תביעה נגד העובדת. בית הדין האזורי   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

התפטרות בגלל הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית על   המשך קריאה »

הטרדות מינית בעבודה: מהי התנכלות

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

העובדת הזרה חששה שלא תקבל שכר ולכן הבליגה על הטרדות מיניות מילוליות ונגיעות מזדמנות. אירוע התקיפה המינית היה הקש ששבר   המשך קריאה »

לתבוע או להגיש תלונה במשטרה על הטרדה מינית?

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

למה תביעה על הטרדה מינית ולא הגשת תלונה במשטרה

מה ההבדל בין הגשת תביעה כספית בגין הטרדה מינית לבין הגשת תלונה במשטרה ולמה תביעה כספית נראית לי אופציה טובה   המשך קריאה »

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית בעבודה

כמה כסף מקבלים על הטרדה מינית? זו השאלה ששואלים אותי מי ששוקלים להגיש תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה. 120,000   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

מה נחשב הטרדה מינית ואיך לפעול? תלונה למקום עבודה? תביעה לפיצוי על הטרדה מינית?   המשך קריאה »

הקשר בין מתירנות מינית והטרדה מינית

מנהל מסעדה הורשע בהטרדה מינית עת הציע למלצרית שעבדה אצלו את ההצעה המגונה במילים הבאות: “מה היה קורה אם מישהו   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

לא כל אמירה בוטה ושובניסטית היא הטרדה מינית

ישנן אמירות שובניסיסטיות ולא ראויות, אבל הטרדה מינית הן לא   המשך קריאה »

הטרדה מינית: הפסיכולוגיה של יחסי המרות

ביחסי מרות תמונה מלאת פערים וסתירות. אישה הדומה לכל אחת מאיתנו הופכת להיות קורבן. מה קורה במערכת היחסים הזאת שהופך   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

חיזור או הטרדה מינית

למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3 (א) (3)   המשך קריאה »